Quyết định 2832/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Số hiệu: 2832/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Công Vinh
Ngày ban hành: 21/09/2021 Ngày hiệu lực: 21/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2832/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC KIỂM LÂM ĐỊA BÀN NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 của Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ;

Căn cứ Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/09/2011 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ;

Căn cứ Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ công chức kiểm lâm địa bàn cấp xã.

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 255/TTr-SNN ngày 17/8/2021 và của S Tài chính tại văn bn s 3799/STC-TCHCSN ngày 01/9/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung:

Củng cố và nâng cao hơn nữa năng lực của các công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn, đảm bảo công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Bám sát địa bàn, gắn hoạt động của công chức Kiểm lâm địa bàn tại cơ sở với nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện toàn diện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo Khoản 3 Điều 102 Luật Lâm nghiệp. Rà soát, củng cố, bố trí kiểm lâm địa bàn có tinh thần trách nhiệm, đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chiến lược, chương trình lâm nghiệp, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đảm bảo công chức kiểm lâm địa bàn phụ trách tối đa 02 xã trở xuống, hạn chế tối đa Kiểm lâm địa bàn kiêm nhiệm lãnh đạo, phụ trách nhiệm vụ chuyên môn của các Hạt Kiểm lâm sở tại.

- Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn (100% Kiểm lâm địa bàn có trình độ Đại học trở lên); bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hoạt động thi hành pháp luật lâm nghiệp, quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng; vận động người dân tham gia bảo vệ rừng, PCCCR; kim lâm địa bàn phải giữ vai trò nòng cốt xây dựng và truyền truyền mạng lưới bảo vệ rừng ở cơ sở, các tổ quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR tại địa phương..

2. Nhiệm vụ

- Thực hiện hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đài phát thanh của 39 xã, phường, thị trấn có rừng trên địa bàn tỉnh.

- Chỉnh lý, biên soạn, in ấn 7.800 tờ rơi truyền truyền A4 và 1.950 quyển sổ tay tuyên truyền bảo vệ rừng và PCCCR, để công chức Kiểm lâm địa bàn tổ chức cấp phát, tuyên truyền cho người dân trong và ven rừng.

- Trang bị 04 loa kéo di động cho các Trạm Kiểm lâm địa bàn để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho người dân sống trong, ven rừng và du khách.

- Trang bị 08 nón bảo hiểm có gắn thiết bị camera hành trình cho công chức kiểm lâm địa bàn phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng.

- Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản; đánh giá doanh nghiệp, quản lý cơ sở dữ liệu, phân loại doanh nghiệp cho công chức kim lâm địa bàn.

3. Về dự toán kinh phí thực hiện: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan rà soát thẩm định, cân đối và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung tại Điều 1 triển khai thực hiện theo quy định. Chịu trách nhiệm toàn bộ về cơ sở pháp lý, tính hợp pháp của nội dung kế hoạch nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT - UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Vinh

 

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 về cải tiến lề lối làm việc Ban hành: 28/06/2013 | Cập nhật: 30/11/2013

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về chăm lo Tết Canh Tý 2020 Ban hành: 28/12/2019 | Cập nhật: 19/02/2020

Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi năm 2015 Ban hành: 01/06/2015 | Cập nhật: 09/06/2015