Quyết định 280/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương năm 2022
Số hiệu: 280/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBQGTKCN ngày 12 tháng 01 năm 2022 ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương năm 2022 (nội dung Kế hoạch tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương năm 2022.

Giao Văn phòng thường trực lập, trình Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương phê duyệt dự toán chi tiết thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Trưởng Ban Chỉ huy, Chánh Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Phụ lục Kế hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN;
- C
ác Bộ: NN&PTNT, QP;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VPTT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 280/QĐ-BCT ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Kịp thời triển khai các nhiệm vụ về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chng thiên tai và Ủy ban Quốc gia ng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

2. Duy trì chế độ trực ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nm chc, tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Tăng cường phổ biến pháp luật và hướng dẫn thực thi pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và các quy định về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Công tác truyền thông trong phòng, chng thiên tai.

4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị trong ngành công thương để kịp thời xử lý các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

5. Nâng cao chất lượng phương tiện, trang bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

II. Nhiệm vụ cụ thể

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tổ chức Hội nghị, huấn luyện

1.1

Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (dự kiến tại Tây Nguyên)

Tháng 3

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT).

- Văn phòng Bộ.

- Các Cục/Vụ: Thị trường trong nước (TTTN), Điện lực và Năng lượng tái tạo (ĐL), Điều tiết điện lực (ĐTĐL).

- Các Tập đoàn/Tổng công ty: Điện lực Việt Nam (EVN), Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Dầu khí Việt Nam (PVN), Hóa chất Việt Nam, Thép Việt Nam.

1.2

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam)

Từ tháng 6 đến tháng 10

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các Tập đoàn/Tổng công ty: EVN, TKV, PVN, Hóa chất Việt Nam, Thép Việt Nam

- Một số đơn vị thủy điện có hồ chứa lớn

1.3

Hội nghị tăng cường năng lực về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Công Thương (dự kiến 02 Hội nghị)

Từ tháng 5 đến tháng 11

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các Tập đoàn/Tổng công ty: EVN, TKV, PVN, Hóa Cht Việt Nam, Thép Việt Nam

- Các doanh nghiệp lớn trong ngành Công Thương

1.4

Ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác PCTT&TKCN năm 2022

Tháng 4

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các đơn vị có liên quan

2

Kiểm tra công tác PCTT&TKCN tại các đơn vị dễ bị tác động bởi thiên tai trên phạm vi cả nước

2.1

Kiểm tra công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện, an toàn hành lang lưới điện trước mùa mưa bão tại các đơn vị miền Bắc

Tháng 5 đến tháng 7

- Ban Chỉ huy phê duyệt Kế hoạch kiểm tra.

- Văn phòng thường trực tổ chức kiểm tra theo kế hoạch được duyệt.

- Các Cục/Vụ có liên quan thuộc Bộ

- Các Tập đoàn, Tổng công ty có đơn vị thành viên nằm trong danh sách được kiểm tra

2.2

Kiểm tra công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện, an toàn hành lang lưới điện trước mùa mưa bão tại các đơn vị khu vực Duyên hải và miền Trung

Tháng 7 đến tháng 9

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các Cục/Vụ có liên quan thuộc Bộ

- Các Tập đoàn, Tổng công ty có đơn vị thành viên nm trong danh sách được kiểm tra

3

Một số hoạt động khác của Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực

3.1

Kiện toàn và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực

Quý III

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các đơn vị có liên quan

3.2

Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị thiết yếu và trang thiết bị chuyên dụng, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, điều hành chỉ đạo phòng chống thiên tai

Tháng 4 đến tháng 6

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các đơn vị có liên quan.

3.3

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022

Tháng 2 đến tháng 3

- Văn phòng thường trực tổng hợp hồ sơ đăng ký khen thưởng trình Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Công Thương

- Văn phòng Bộ

3.4

Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong Ngành; Tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan truyền thông về an toàn đập, hồ chứa thủy điện; vận hành an toàn lưới điện (cột điện) trước mùa mưa bão.

Thường xuyên

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Văn phòng Bộ.

- Các đơn vị có liên quan

3.5

Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa thủy điện

Từ 15/5 đến 31/12

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

Các chủ đập thủy điện thuộc diện phải cập nhật thông tin

3.6

Trực ban

Trong mùa mưa bão

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

Các đơn vị bị ảnh hưởng

3.7

Chỉ đạo công tác diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tháng 4 đến tháng 8

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

Các Tập đoàn, Tổng công ty

3.8

Kiểm tra, chỉ đạo đột xuất công tác phòng và ứng phó với thiên tai

Theo diễn biến thiên tai

- Ban Chỉ huy.

- Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

Các đơn vị bị ảnh hưởng

4

Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

4.1

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp bộ của Bộ Công Thương (theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu)

Quý II

- Ban Chỉ huy.

Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

- Các Tập đoàn, Tổng công ty

4.2

Huấn luyện cấp cứu mỏ cho lực lượng kiêm nhiệm của các mỏ/Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Quý II

- Ban Chỉ huy.

Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

- Các Tập đoàn, Tổng công ty

4.3

Hội thao cấp cứu mỏ

Quý II

- Ban Chỉ huy.

Văn phòng thường trực.

- Cục ATMT.

- Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

- Các Tập đoàn, Tổng công ty