Quyết định 2763/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 2763/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 10/08/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2763/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 560/TTr-SCT ngày 29 tháng 6 năm 2016 vviệc đề nghị ban hành Quy chế phi hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định (để thực hiện);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (VA 18164).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Chủ động, kịp thời, hiệu quả; đảm bảo thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau, tránh chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

3. Việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp phải đảm bảo tuân thquy định của pháp luật và tạo điều kiện để các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi, thái độ cửa quyền, quan liêu, vô trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu, yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện những điều pháp luật không quy định.

4. Việc tổ chức lực lượng phối hp kiểm tra và xử lý vụ việc phải căn cứ vào dấu hiệu vi phạm, hành vi vi phạm và tính chất cụ thể của từng vụ việc. Công tác kiểm tra của tng cơ quan, đơn vị phải do người đng đầu cơ quan, đơn vị quyết định bằng văn bản. Nghiêm cấm các cán bộ, cá nhân tự ý tổ chức phối hợp đtiến hành kiểm tra trái Quy chế này.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp quản lý doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

Tiếp nhận, xác nhận tiếp nhận hồ sơ và quản lý hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; hồ sơ giới thiệu, quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo.

Lập danh sách các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; gửi danh sách và thông tin về các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh đến các cơ quan, đơn vị tham gia Quy chế này để phối hp quản lý.

2. Phối hợp trong công tác tuyên truyền

Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đến người dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp, các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Tuyên truyền, kêu gọi người dân phát hiện, phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu

Thông tin về tình hình hoạt động bán hàng đa cấp và công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; tình hình hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Thông tin về những quy định mới của pháp luật trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, các hành vi, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm; thông tin, cung cấp tài liệu về tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; những khó khăn, vướng mc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Phối hp thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

Đối với việc kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp: Các đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện tchức, cá nhân có hành vi vi phạm phải xử lý theo thẩm quyền; những hành vi vi phạm không thuộc phạm vi, chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, đơn vị kiểm tra, giám sát có trách nhiệm báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối vi công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bán hàng đa cấp và cơ sở hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp: Thực hiện phối hp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành. Cơ quan chủ trì phối hp thanh tra, kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; các cơ quan, đơn vị tham gia có sự thống nhất ý kiến trong quá trình thanh tra, kiểm tra và xử lý kết quả vụ việc.

5. Tham mưu quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Phối hp trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; đồng thời, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công đầu mối (gồm lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương; lãnh đạo phòng; chuyên viên) theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất về các nội dung cần phối hợp để thống nhất thực hiện. Công tác phối hợp, trao đi thông tin thực hiện thông qua các hình thức: trực tiếp gặp gỡ để trao đổi, thông qua văn bản hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc khác.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kim tra có trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và trình tự, thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; gửi kết quả kiểm tra về Sở Công Thương để tổng hp, báo cáo Bộ Công Thương và UBND tnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đu mối, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn triển khai công tác tuyên truyền đến người dân các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp, các hành vi vi phạm, thủ đoạn vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời kêu gọi, vận động người dân phát hiện, phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông về các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm cũng như hành vi vi phạm để công bố công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân trên địa bàn biết, nhằm phòng tránh vi phạm, phản ánh, tố giác vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Tiếp nhận và xác nhận tiếp nhận hồ sơ (Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp) của các doanh nghiệp thông báo hoạt động trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật danh sách doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Gửi Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp cho các đơn vị, cơ quan có liên quan ngay sau khi xác nhận tiếp nhận hồ sơ; gi danh sách doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh cho các đơn vị liên quan vào ngày cuối cùng của mỗi tháng (gửi qua đường văn bản hoặc email); sao gửi hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp, hồ sơ thông báo tổ chức hội ngh, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp cho các đơn vị, cơ quan có liên quan khi cần thiết để phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

5. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường và Thanh tra Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo vụ việc; thường xuyên kim tra, giám sát đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Tiếp nhận và tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh nội dung đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, tố cáo ca các cơ quan, tổ chức và cá nhân về hoạt động bán hàng đa cấp được gửi đến Sở Công Thương để xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

Khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan khác, Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan liên quan để chủ động xác minh, điều tra, kim tra và xử lý vi phạm theo thm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

7. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức huy động (khi cần thiết) lực lượng của các cơ quan liên quan tham gia thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động bán hàng đa cấp trái phép. Tạo điều kiện cho lực lượng ca cơ quan chức năng thực hiện điều tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền của tng cơ quan.

Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Phân công đầu mối theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy chế này.

2. Chủ động triển khai và phối hợp triển khai công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp; kêu gọi người dân phát hiện, phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển cho các đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động bán hàng đa cấp hoặc lợi dụng hoạt động đa cấp để vi phạm pháp luật.

4. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác trinh sát, chủ động nắm tình hình; tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, xác minh về tổ chức, phương thức, thủ đoạn hoạt động, quy mô, số lượng người tham gia của các mạng lưới bán hàng đa cấp; kịp thời điều tra và truy tố trước pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm hình sự. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công Thương đphối hợp quản lý.

5. Thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, điều tra và xử lý các thông tin về dấu hiệu vi phạm, tội phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan chức năng khác xử lý theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

6. Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khi có yêu cầu.

7. Phối hợp vi Sở Công Thương và các s, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong hoạt động bán hàng đa cấp; kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh nhng quy định không phù hp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Phân công đầu mối theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy chế này.

2. Chủ trì cấp văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Y tế (thực phẩm chức năng, mỹ phẩm,...). Kết quả xác nhận của Sở Y tế là căn cứ để Sở Công Thương xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có nội dung giới thiệu về hàng hóa đưc kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Chủ trì chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phm và việc đáp ng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối vi các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực Sở Y tế quản lý.

4. Chủ động kiểm tra, kiểm soát việc mua bán các sản phẩm bán hàng đa cấp thuộc danh mục quản lý của ngành; giám sát doanh nghiệp trong việc quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Y tế; việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

5. Thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ được giao; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng khác xử lý theo thẩm quyền, quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

6. Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khi có yêu cầu.

7. Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thm quyn b sung, điu chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thc tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 8. Trách nhiệm của Cục thuế Thanh Hóa

1. Phân công đầu mối theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy chế này.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo danh sách doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương cung cấp.

3. Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; qua kiểm tra, nếu phát hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nợ thuế phải xử lý theo quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan có thm quyền xử lý.

4. Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa

1. Phân công đầu mối theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy chế này.

2. Chủ động thực hiện và phối hợp với Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn tỉnh về mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp, các hành vi vi phạm và thủ đoạn vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Thường xuyên liên hệ với Sở Công Thương và cơ quan chức năng liên quan để thu thập thông tin về doanh nghiệp và cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, chủ động phòng tránh; đồng thời tuyên truyền, kêu gọi nhân dân phát hiện, phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có liên quan

1. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

2. Chủ trì thực hiện và phối hợp thực hiện giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định pháp luật, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành khi được yêu cầu.

3. Phối hợp với S Công Thương tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị vi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 11. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Phân công đầu mối theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy chế này.

2. Chủ trì, phối hợp vi các tổ chức, đoàn thể, quần chúng thường xuyên phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện, Chỉ đạo Đài Truyền thanh, Truyền hình cấp huyện, Hội Bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện, mạng lưới truyền thanh cấp xã tuyên truyền đến mọi người dân các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, các chiêu thức dụ dỗ, lừa đảo người tiêu dùng để huy động vốn trái với quy định của pháp luật.

3. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo phân cấp. Chỉ đạo các phòng, ban, lực lưng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra cơ sở hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, hội nghị, hội thảo, đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý, nếu phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

4. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn

- Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp trên địa bàn (bao gồm cá nhân hoạt động thương mại cư trú trên địa bàn và cá nhân ở nơi khác thường xuyên đến địa bàn quản lý hoạt động thương mại); chủ động kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của tổ chức bán hàng đa cấp trên địa bàn, trường hp có du hiệu vi phạm phải báo ngay về Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan để kiểm tra, xử lý.

- Thực hiện tuyên truyền đến tận thôn, t dân phcảnh giác với thủ đoạn biến tướng của hoạt động bán hàng đa cấp; kịp thời phát giác và phối hợp xử lý khi có hành vi vi phạm của tchức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

- Tổ chức cho nhân dân (hộ gia đình) ký cam kết không tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trái pháp luật, không tiếp tay cho hoạt động bán hàng đa cấp trái pháp luật.

- Nghiêm cấm Đảng ủy, chính quyền, đoàn th cp xã ban hành các văn bản giới thiệu các tchức, cá nhân hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

- Lập đường dây nóng và giao cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ảnh của ngưi dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

5. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

6. Định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền rà soát hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, tổng hp báo cáo tình hình bán hàng đa cấp trên địa bàn; đng thời, đề xuất bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, gửi Sở Công Thương tổng hợp, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện việc giám sát và chủ động phi hợp với Sở Công Thương đcập nhật các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; thu thập thông tin về các hành vi vi phạm, thđoạn vi phạm, đối tượng vi phạm để chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền đến nhân dân, các hội viên, đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt, hội nghị, tọa đàm ... nhằm giúp nhân dân, hội viên, đoàn viên nắm rõ và chủ động phòng tránh; đng thời tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 13. Công tác báo cáo, tổng kết

1. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/5), hàng năm (trước ngày 31/12) và đột xuất (khi có yêu cầu) các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình phụ trách.

2. Trên cơ sbáo cáo của các s, ban, ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hp tình hình hoạt động bán hàng đa cấp và công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương; đồng thi, tổ chức giao ban giữa các cơ quan, đơn vị tham gia Quy chế, tchức sơ kết, tổng kết công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chủ động thực hiện và tích cực phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 15. Cán bộ, công chức, đơn vị khi thi hành nhiệm vụ nếu vi phạm các quy định tại Quy chế và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế; định kỳ tổng hợp kết quả, kịp thời đề xuất những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt để khen thưởng và những vi phạm để xử lý kỷ luật theo quy định.

Điều 17. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các Sở, ngành, đơn vị, tổ chức, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.