Quyết định 2747/QĐ-UBND năm 2012 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 2747/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 26/05/2012 Ngày hiệu lực: 26/05/2012
Ngày công báo: 01/07/2012 Số công báo: Số 27
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2747/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4323/TT-STC-VP ngày 16 tháng 5 năm 2012 và Tờ trình số 3888/TTr-VP ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 06(sáu) thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (đính kèm danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1

064667

Thủ tục Phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với dự án cấp thành phố

2

064680

Thủ tục Phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với dự án cấp quận huyện

3

063625

Thủ tục Thẩm định dự toán cấp phát, quyết toán ngân sách hành chính sự nghiệp

4

064579

Thủ tục Xét duyệt (thẩm định) và Thông báo xét duyệt (thẩm định) quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán

5

064732

Thủ tục Thẩm định quyết toán ngân sách cấp dưới

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

6

063152

Thủ tục Đấu giá quyền sử dụng đất

 

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010