Quyết định 2746/QĐ-UBND năm 2021 thông qua nội dung chính sách Hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và hỗ trợ tự đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hiệu: 2746/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 13/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2746/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THÊM CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRONG NƯỚC VÀ HỖ TRỢ TỰ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 101/20177NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 421/TTr-SNV ngày 25 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung chính sách Hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và hỗ trợ tự đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo hưởng lương từ ngân sách địa phương.

b) Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tự đào tạo sau đại học hưởng lương từ ngân sách địa phương.

2. Nội dung các chính sách:

a) Chính sách 1: Hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước ngoài các nội dung quy định tại Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh (phạm vi ngoài huyện)

- Điều kiện hỗ trợ:

+ Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm;

+ Có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

+ Phải đạt kết quả theo yêu cầu của chương trình học, khóa học;

+ Chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan có thẩm quyền về quản lý cán bộ, công chức, viên chức sau khi hoàn thành khóa học.

- Mức hỗ trợ:

+ Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng dưới 01 tháng:

• Ngoài tỉnh: hỗ trợ 40.000 đồng/ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức nam; hỗ trợ 50.000 đồng/ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ.

• Trong tỉnh: hỗ trợ 30.000 đồng/ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức nam; hỗ trợ 40.000 đồng/ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ.

• Hỗ trợ thêm tiền vé tàu biển về thăm gia đình giữa khóa đào tạo, bồi dưỡng theo loại giá cước phổ thông 01 lần (mỗi lần gồm một lượt đi và về) đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng có thời gian học từ trên 10 ngày dưới 01 tháng.

+ Đối với khóa đào tạo từ 01 tháng trở lên:

• Ngoài tỉnh: hỗ trợ 400.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức nam; hỗ trợ 500.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ.

• Trong tỉnh: hỗ trợ 300.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức nam; hỗ trợ 400.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ.

• Hỗ trợ tiền vé tàu biển về thăm gia đình theo loại giá cước phổ thông tại thời điểm đi đào tạo, bồi dưỡng: 02 lần (mi lần gồm 01 lượt đi và về).

b) Chính sách 2: Hỗ trợ tự đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Điều kiện hỗ trợ:

+ Được sự đồng ý của cơ quan, đơn vị công tác và tạo điều kiện về thời gian cho tự đào tạo sau đại học.

+ Phải còn đủ thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị ít nhất từ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp sau đại học.

+ Trong thời gian đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Cán bộ, công chức, viên chức sau khi hoàn thành xong chương trình đào tạo sau đại học có văn bằng (bản sao) gửi cho cơ quan, đơn vị cử đi học.

+ Bằng cấp đào tạo sau đại học phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và phải được cấp sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

+ Phải cam kết tiếp tục làm việc tại cơ quan, đơn vị tối thiểu 02 năm sau khi hưởng chính sách hỗ trợ.

- Mức hỗ trợ:

+ Thạc sĩ, chuyên khoa I hoặc tương đương: 30.000.000 đồng/người/khóa.

+ Tiến sĩ, chuyên khoa II hoặc tương đương: 40.000.000 đồng/người/khóa.

- Đ bù kinh phí hỗ trợ tự đào tạo sau đại học:

Cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng chưa hoàn thành thời gian cam kết tiếp tục làm việc tại cơ quan, đơn vị tối thiểu 02 năm sau khi hưởng chính sách hỗ trợ thì phải đền bù kinh phí đã được hỗ trợ tự đào tạo sau đại học.

Nội dung và cách tính đền bù hỗ trợ kinh phí tự đào tạo sau đại học áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

3. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng quy định như sau:

a/ Đối với cơ quan Đảng, Đoàn thể, Mặt trận, Tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm được UBND tỉnh giao.

b/ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh:

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh do ngân sách đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm được UBND tỉnh giao.

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh tự đảm bảo chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp theo quy định về quản lý tài chính.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết để trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề xuất xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách Hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và hỗ trợ tự đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;

- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn