Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh công trình xây dựng kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung - Đầm Ròn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 2690/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2690/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KIÊN CỐ HÓA CÁC CẦU SỐ 3, 4, 6 VÀ 7 TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN HUNG - ĐẦM RÒN, HUYỆN ĐAM RÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 288/TTr-SGTVT ngày 16/11/2016 (kèm theo kết quả thẩm định tổng dự toán điều chỉnh tại Văn bản số 1430/SGTVT-KH ngày 16/11/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh công trình xây dựng kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung - Đầm Ròn, huyện Đam Rông với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung - Đầm Ròn, huyện Đam Rông.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 40.496.000.000 đồng (theo Quyết định số 123/QĐ-KHĐT ngày 04/10/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 112/QĐ-SGTVT ngày 24/02/2014 của Sở Giao thông Vận tải).

5. Nội dung thẩm định tổng dự toán điều chỉnh: theo báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ tổng dự toán điều chỉnh tại Văn bản số 1430/SGTVT-KH ngày 16/11/2016 của Sở Giao thông Vận tải.

6. Giá trị tổng dự toán điều chỉnh công trình: 33.418.672.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, bốn trăm mười tám triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí xây lắp                              :          30.469.505.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án                    :               516.153.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng     :            1.656.099.000 đồng

- Chi phí khác                                  :               776.915.000 đồng

- Chi phí bồi thường GPMB             :                               0 đồng

- Chi phí dự phòng                          :                               0 đồng

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện công trình xây dựng kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung - Đầm Ròn, huyện Đam Rông theo đúng quyết định này; các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng công trình và các yêu cầu theo kết quả thẩm định tổng dự toán điều chỉnh tại Văn bản số 1430/SGTVT-KH ngày 16/11/2016 của Sở Giao thông Vận tải.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đam Rông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, GT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S