Quyết định 2650/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thanh Hoá ban hành
Số hiệu: 2650/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2650/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THUNG XUYÊN.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1336/TTr- SGDĐT ngày 06/7/2016 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hoá vi các nội dung chủ yếu như sau:

1. Về thời gian thực học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016 - 2017:

- Đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học: Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

- Đối với cấp THCS và cấp THPT: Có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần);

- Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT): Có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

2.1. Ngày tựu trường:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH) ngày 22/8/2016.

2.1. Ngày khai giảng:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Ngày 05/9/2016;

- Trung tâm học tập cộng đồng: Từ ngày 01-10/10/2016.

2.2. Ngày bắt đầu học kỳ I:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Ngày 22/8/2016.

2.3. Ngày kết thúc học kỳ I:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX (hệ BTVH): Ngày 03/01/2017;

- Trung tâm Học tập cộng đồng: Ngày 31/3/2017.

2.4. Ngày bắt đầu học kỳ II:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Ngày 04/01/2017

- Trung tâm Học tập cộng đồng: Ngày 03/4/2017

2.5. Ngày kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập):

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Trước ngày 25/5/2017;

- Trung tâm học tập cộng đồng: Trước ngày 25/9/2017

2.6. Ngày kết thúc năm học 2016 - 2017:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH): Trước ngày 31/5/2017;

- Trung tâm Học tập cộng đồng: Trước ngày 30/9/2017;

2.7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 15/6/2017.

2.8. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018: Trước 31/7/2017. Riêng đối với giáo dục thường xuyên (hệ BTVH), trước ngày 31/8/2017.

2.9. Các ngày nghỉ l, tết.

- Nghỉ tết Nguyên đán: Từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017;

- Các ngày nghỉ lễ khác: Được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp (Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể).

2.10. Tổng thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng (bao gm c thời gian ngh được bố trí xen kẽ trong năm học).

2.11. Các kỳ thi cp tỉnh và quốc gia năm học 2016-2017:

- Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT: Tháng 10/2016;

- Thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc tiểu học: Tháng 10/2016;

- Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 9: Tháng 11/2016;

- Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 12 THPT, BTTHPT: Tháng 12/2016;

- Thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh giáo dục mầm non: 12/2016;

- Thi học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay THCS, THPT, Bổ túc THPT: Tháng 01/2017;

- Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia giải toán bằng máy tính cầm tay: Tháng 02/2017;

- Xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2017: Tháng 3/2017;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa bậc THCS, THPT, BTTHPT: Tháng 3/2017;

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, Lớp 10 THPT năm học 2017- 2018: Tháng 6/2017.

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, Thi THPT quốc gia 2017 (theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ GD&ĐT);

- Lễ trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2016-2017; học sinh đạt điểm thủ khoa vào các trường đại học năm 2017: Tháng 8/2017;

Điều 2. Tổ chức thực hin

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học 2016-2017.

b) Thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2016-2017: Trước ngày 15/9/2016;

- Báo cáo Sơ kết học kỳ I: Trước ngày 31/01/2017;

- Báo cáo Tổng kết năm học 2016-2017, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị khen thưng năm học 2016-2017: Trước ngày 25/6/2017.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các đơn vị có liên quan: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Điều 1, Quyết định này; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả và tình hình thực hiện để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 Quyết định;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- TTr Tnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Ch tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền