Quyết định 2639/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Kiên Giang
Số hiệu: 2639/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Văn thư, lưu trữ, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2639/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1055/TTr-STTTT ngày 04 tháng 11 năm 2016 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 626/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử của các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
2639/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi tắt là HTTĐT).

2. Quy chế này áp dụng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và các cán bộ, công chức, viên chức được quyền sử dụng HTTĐT.

Điều 2. Hệ thống thư điện tử tỉnh Kiên Giang

1. HTTĐT tỉnh Kiên Giang là phương tiện để trao đổi, gửi nhận thông tin dưới dạng thư điện tử phục vụ hoạt động điều hành, tác nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức thông qua môi trường mạng một cách nhanh chóng và thuận lợi.

2. HTTĐT tỉnh Kiên Giang được thiết lập, tích hợp và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin - truyền thông, mạng thông tin diện rộng của tỉnh (WAN/Intranet) và mạng thông tin toàn cầu (Internet).

3. HTTĐT tỉnh Kiên Giang cho phép người dùng đầu cuối gửi nhận thư điện tử bằng phần mềm Windows Mail, Microsoft Office Outlook,... hoặc thông qua Web mail tại địa chỉ https://mail.kiengiang.gov.vn.

4. Tất cả hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân khi đăng ký sử dụng HTTĐT tỉnh Kiên Giang được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu do Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp quản lý và vận hành.

Điều 3. Quản lý nhà nước về hệ thống thư điện tử

1. Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất quản lý HTTĐT tỉnh Kiên Giang.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì và vận hành HTTĐT theo các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật, bảo đảm cho HTTĐT luôn hoạt động thông suốt, an toàn và đúng mục đích.

Chương II

T