Quyết định 2606/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định
Số hiệu: 2606/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2606/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định tại Tờ trình số 1258/TTr-SGDĐT ngày 20/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

1. Ngày tựu trường, giảng dạy chương trình năm học mới:

- Các trường thuộc cấp học mầm non, tiểu học: Tựu trường vào ngày 25/8/2016. Giảng dạy chương trình của năm học mới từ ngày 06/9/2016.

- Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông: Tựu trường vào ngày 25/8/2016. Giảng dạy chương trình của năm học mới từ ngày 29/8/2016.

- Đối với giáo dục thường xuyên: Tựu trường vào ngày 25/8/2016. Giảng dạy chương trình của năm học mới từ ngày 07/9/2016.

- Các Trung tâm GDTX - HN giảng dạy chương trình nghề phổ thông của năm học mới từ ngày 26/9/2015.

2. Ngày Khai giảng: Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2016.

3. Ngày kết thúc học kỳ I: Trước ngày 06/01/2017.

4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập): Ngày bắt đầu: 09/01/2017, kết thúc trước ngày 25/5/2017.

5. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2017.

6. Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 và lớp 11 vào ngày 18/3/2017.

7. Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và thi chọn học sinh giỏi quốc gia các cấp học theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 28/5/2017.

9. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2017 - 2018 trước 16/8/2017 và hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 trước 31/7/2017.

10. Nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

11. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng (có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với những đặc điểm cụ thể của nhà trường, địa phương và Kế hoạch thời gian năm học).

12. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp đặc biệt (thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai) và bố trí học bù.

2. Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

3. Cụ thể hóa Kế hoạch thời gian từng học kỳ cho từng cấp học.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh