Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2012 về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt của Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Số hiệu: 255/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 26/04/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CỦA NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SẠCH THỊ TRẤN PHÙ MỸ, HUYỆN PHÙ MỸ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1238/TTr-STC-VG ngày 24/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt của Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ kể từ ngày 01/6/2012 như sau:
STT

Nội dung

Giá bán (đồng/m3; đã bao gồm thuế GTGT)

1

Hộ dân cư

 

 

- Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng

3.800

 

- Hộ gia đình khác sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng

4.200

 

- Trường hợp hộ gia đình sử dụng từ mét khối thứ 20/hộ/tháng trở lên (bao gồm cả hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số)

5.000

2

Cơ quan Hành chính sự nghiệp

7.000

3

Hoạt động sản xuất

8.200

4

Kinh doanh Dịch vụ

8.200

 

Điều 2. Giao UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc cung ứng nước sạch theo đúng bảng giá được phê duyệt tại Điều 1 và quản lý, sử dụng tiền nước thu được theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch sinh hoạt tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Giám đốc Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Lộc