Quyết định 2519/QĐ-UBND năm 2021 về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới
Số hiệu: 2519/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Việt Văn
Ngày ban hành: 12/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2519/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phòng, chng bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Quyết định s447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị s15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chng dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Thông báo s 427-TB/TU ngày 12/9/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương điều chỉnh một số hoạt động phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chng dịch bệnh COVID-19 tỉnh) tại Tờ trình số 368/TTr-SYT ngày 12/9/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh từ 00 giờ 00 phút ngày 13 tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế (5K).

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chng COVID-19 theo quy định và phải thực hiện một số điu kiện sau:

a) Các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh phải xây dựng Phương án phòng, chống dịch COVID-19 chi tiết, cụ th; phải ký cam kết với chính quyền về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo đúng quy định. Yêu cầu phải kiểm soát, đo thân nhiệt 100% khách vào; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai báo y tế, phát hiện tiếp xúc gần theo quy định.

b) Cho phép cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân, người lao động (hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc) và các chuyên gia, người lao động có giao kết hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sinh sống tại những khu vực đang áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tính từ phạm vi cấp xã) hàng ngày được phép đi/đến tỉnh Vĩnh Phúc làm việc, không phải cách ly y tế nhưng phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-RT-PCR (Sau đây gọi chung là xét nghiệm SARS-CoV-2) âm tính trong vòng 72 giờ. Các cá nhân phải có cam kết với cơ quan, doanh nghiệp và cơ quan, doanh nghiệp phải có cam kết với chính quyền địa phương về việc đảm bảo an toàn không phát sinh dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đảm bo thực hiện theo đúng phương châm 1 cung đường 2 điểm đến và phải sử dụng phương tiện vận chuyển có sự quản lý, giám sát của Sở Giao thông vận tải, có hợp đồng xe vận chuyển hành khách cố định. Các doanh nghiệp, cá nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định và để dịch xâm nhập từ các đối tượng trên vào tỉnh.

c) Cho phép giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động hiện đang làm việc, học tập tại trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sinh sống tại những khu vực đang áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tính từ phạm vi cấp xã) hàng ngày được phép đi/đến tỉnh Vĩnh Phúc dạy, học, không phải cách ly y tế nhưng phải xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 07 ngày/lần. Các cá nhân phải có cam kết với cơ quan, trường học và cơ quan, trường học phải có cam kết với chính quyền địa phương về việc đảm bảo an toàn không phát sinh dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đảm bảo thực hiện theo đúng phương châm 1 cung đường 2 điểm đến. Các trường học, giáo viên, học sinh, sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định và để dịch xâm nhập từ các đối tượng trên vào tỉnh.

- Các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống được phép dạy học trực tiếp tại trung tâm, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định. Phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 14 ngày/1 lần đối với người trực tiếp tham gia hướng dẫn, giảng dạy và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

4. Đối tượng và thời gian cách ly y tế thực hiện theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành (bao gồm cả Công an, Quân sự), Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm:

- Tổ chức đánh giá và dự báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tại địa bàn, lĩnh vực quản lý.

- Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chấp hành các quy định, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo lĩnh vực phân công, quản lý.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật nếu để các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định trong việc áp dụng các biện pháp trong tình hình mới.

- Chỉ đạo, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn quản lý được đánh giá có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế.

2. Chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Chịu trách nhiệm xây dựng, thực hiện phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại doanh nghiệp để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định, đồng thời cập nhật kết quả đánh giá nguy cơ trên bản đồ Antoancovid.vn và tổ chức xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ theo quy định.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp nếu để dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh qua các đối tượng được áp dụng các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ 00 giờ 00 phút ngày 13/9/2021 và thay thế Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- BCĐ Quốc gia phòng, chống COVID-19 (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang (để biết);
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 t
nh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đài PTTH, Báo VP, Cổng TTGTĐT tỉnh (đưa tin);
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

PHỤ LỤC

THỰC HIỆN BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Đính kèm theo Quyết định s: 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh)

STT

Đối tượng áp dụng

Thời gian thực hiện từ 00 giờ 00 phút ngày 13/9/2021

Ghi chú

1

Đối với người thuc trường hp (F1)

- Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, th7, thứ 14.

- Kết thúc thời gian các ly y tế tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày, yêu cầu không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm 5K.

Các trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung trước ngày 13/9/2021 thì tiếp tục thực hiện đủ thời gian cách ly theo các quy định trước đây.

2

Đối với người nhập cảnh

* Người tiêm đủ Vắc xin, hoặc được công bố khỏi bệnh theo quy định, trước khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR và thực hiện những nội dung sau:

Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 01, 07. tiếp tục theo dõi y tế trong 07 ngày (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh khác theo quy định của BCĐ Quc gia, Bộ Y tế, UBND tnh, BCĐ tỉnh)

* Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tập trung và xét nghiệm như đối với trường hợp F1

3

Đối với người đến/về từ vùng có dịch

* Đối với người ở các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị s 16, yêu cu không được di chuyển ra khỏi tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách. Trường hợp không tuân thủ thực hiện vẫn về tỉnh, thì khi về tỉnh phải thực hiện cách ly y tế tập trung và xét nghiệm như đi với trường hợp F1.

* Đối với người đến/về từ các khu vực có dịch khác, yêu cầu trước khi vào tỉnh phải có xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ và thực hiện như sau:

- Đối với người tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, hoặc được công bố khỏi bệnh theo quy định: Thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, luôn thực hiện 5K và tổ chức xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 01, 07 trường hợp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

- Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều Vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 01, thứ 7, thứ 14; kết thúc thi gian cách ly y tế tại nhà tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày