Quyết định 2513/QĐ-UBND năm 2016 danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung của tỉnh Quảng Nam và giao đơn vị thực hiện
Số hiệu: 2513/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Đình Tùng
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2513/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN THỰC HIỆN MUA SM TẬP TRUNG CỦA TNH QUNG NAM VÀ GIAO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Qun lý, sử dụng tài sn nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Qun lý, sử dụng tài sn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mt s điều của Luật đấu thu về lựa chọn nhà thu;

Căn c Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Th tướng Chính ph về quy định việc mua sắm tài sn nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 ca B Tài chính về việc công bdanh mc tài sn mua sm tập trung cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc mua sm tài sn nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 670/SYT-KHTC ngày 14/6/2016, S Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 875/SGDĐT-KHTC ngày 16/6/2016, Ban Qun lý dự án đầu tư xây dựng tnh tại Công văn số 230/BQL-VP ngày 22/6/2016 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 276/TTr-STC ngày 31/5/2016, Công văn số 1154/STC-GCS ngày 04/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung của tỉnh Qung Nam và giao đơn vị thực hiện, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài sn mua sm tập trung của tỉnh:

a) Trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh (trừ thuốc) tại các Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Trạm Y tế;

b) Trang thiết bị giáo dục, dạy nghề phục vụ cho công tác ging dạy (bao gồm đdùng, đồ chơi, thiết bị dạy học) tại các trường: mm non, tiu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; các trường nghề, trung cấp, cao đng và đại học;

c) Trang thiết bị phục vụ công tác qun lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có slượng và giá trị lớn; bao gồm:

- Trang thiết bị văn phòng (Bàn, ghế, t, giá kệ đựng tài liệu, máy vi tính các loại và thiết bị điện tử tương đương, máy in, máy scan, máy photo) mà tng giá trị trên 200 triệu đồng cho gói thu mua sắm của từng đơn vị.

- Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù có giá trên 200 triệu đồng trên 01 đơn vị tài sn (trxe ô tô thuộc danh mục mua sm tp trung cấp quốc gia).

2. Đơn vị thực hiện việc mua sắm tập trung của tỉnh: Ban Qun lý dự án đầu tư xây dựng tnh.

3. Xử lý về triển khai thực hiện việc mua sm tập trung trong năm 2016:

a) Đối với tài sn mua sắm tập trung cấp quốc gia theo danh mục quy định tại Điều 1, Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính:

- Căn cứ thông báo dự toán mua sắm tài sn được cấp có thm quyền giao, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập văn bn đăng ký mua sắm tập trung gửi cơ quan qun lý cấp trên để tng hợp, gửi Ban Qun lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trước ngày 31/7/2016.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung cấp quốc gia của tỉnh theo Mu số 01b/TH/MSTT ban hành kèm theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2015 báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, gửi Bộ i chính trước ngày 10/8/2016.

b) Đối với tài sn mua sắm tập trung của tnh:

- Căn cứ thông báo dự toán mua sm tài sn được cp có thẩm quyền giao, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sm tập trung của tỉnh, gửi cơ quan qun lý cp trên đtổng hợp, gửi Ban Quản lý dán đầu tư xây dựng tỉnh trước ngày 31/7/2016.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu mua sm tập trung của tnh và thực hiện việc mua sắm tập trung theo quy định hiện hành.

c) Đối với các gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thu trước ngày 10/4/2016 đối với xe ô tô thuộc danh mục mua sm tập trung cấp quốc gia và trước ngày Quyết định này có hiệu lực đối với tài sn thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh thì tiếp tục thực hiện mua sắm theo quy định hiện hành.

4. Các năm sau: Thời gian triển khai, tổng hợp và báo cáo việc mua sắm tài sn theo phương thức tập trung thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 2. Cách thức thực hiện mua sm tập trung của tỉnh:

1. Mua sắm tập trung thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung quy định tại khoản 1, Điều 5, Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan, đơn vị sử dụng tài sản chịu trách nhiệm tổ chức mua sắm tài sản theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai việc mua sắm tập trung theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 3. Đối tượng không thực hiện mua sắm tập trung:

1. Tải sản đặc biệt và tài sản chuyên dùng tại đơn vị vũ trang nhân dân;

2. Tài sản mua sắm từ nguồn viện trợ, tài trợ, nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vn nước ngoài mà nhà tài trợ có yêu cầu về mua sm khác với quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Lưu VT, TH, VX, NC, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng