Quyết định 25/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 25/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 27/09/2021 Ngày hiệu lực: 11/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2021/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2015/QĐ-UBND NGÀY 25/8/2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 343/TTr-SVHTT ngày 13 tháng 8 năm 2021 và kết quả biểu quyết của các Thành viên UBND thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP và các hội, đoàn thể TP;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng;
- Cổng Thông tin Điện tử TP;
- Lưu: VT, KGVX, SVHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh