Quyết định 2441/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 2441/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Lê Duy Thành
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2441/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016-2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 429/TTr – SGDĐT ngày 11/7/2016 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên gồm:

1. Ngày tựu trường;

2. Ngày khai giảng năm học;

3. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập); ngày kết thúc năm học;

4. Thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017, thi học sinh giỏi quốc gia các cấp học (theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ).

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS);

6. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học;

7. Các ngày nghỉ Lễ, Tết;

8. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học;

9. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc, nghỉ Lễ hội truyền thống của địa phương).

Điều 2. Cụ thể về Kế hoạch, thời gian năm học 2016-2017

I. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch

1. Kế hoạch thời gian năm học của các cấp, bậc học phải đảm bảo:

a) Đối với cấp Mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b) Đối với cấp Tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

c) Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

d) Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Các ngày nghỉ Lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định của các văn bản dưới luật. Nếu ngày nghỉ Lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

3. Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày, thời gian cụ thể uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tế của ngành.

4. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

II. Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 được quy định như sau:

Các ngành học, cấp học

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

GDTX

(BT THPT)

Ngày tựu trường

Từ ngày 08-15/8/2016

Ngày khai giảng

05/09/2016

05/09/2016

05/09/2016

05/09/2016

05/09/2016

Ngày bắt đầu học

05/09/2016

05/09/2016

29/08/2016

29/08/2016

05/09/2016

Ngày kết thúc học kỳ I

06/01/2017

06/01/2017

06/01/2017

06/01/2017

06/01/2017

Ngày bắt đầu học kỳ II

09/01/2017

09/01/2017

09/01/2017

09/01/2017

09/01/2017

Ngày hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập

25/05/2017

25/05/2017

25/05/2017

25/05/2017

18/05/2017

Kết thúc năm học

31/05/2017

31/05/2017

31/05/2017

31/05/2017

31/05/2017

Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT

 

 

 

Có văn bản hướng dẫn riêng

 

Thi THPT quốc gia năm 2017

 

 

 

Có văn bản hướng dẫn riêng

 

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS

 

Trước ngày 15/6/2017

Trước ngày 15/6/2017

 

 

Tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2017-2018

 

 

Trước ngày 31/7/2017

Trước ngày 31/7/2017

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

a) Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

b) Thời gian cụ thể và phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển) vào các lớp đầu cấp học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Giao Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định:

a) Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

b) Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

c) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành