Quyết định 2432/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu: 2432/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2432/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CM THÔNG TIN ĐỐI NGOI TẠI KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 40/TTr-STTTT ngày 15/8/2017, (sau khi có ý kiến thống nhất của các cơ quan liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại Khu kinh tế Vũng Áng, tnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các Cục: Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở (Bộ T
TTT);
- TT T
nh ủy, TT HĐNĐ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Công ty Điện lực Hà Tĩnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo -Tin học;
- L
ưu: VT, KGVX;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP kh
ông nhận bản ĐT;
+ Điện tử: TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỤM THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TẠI KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 23/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm và nội dung phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại Khu kinh tế Vũng Áng tnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Cụm Thông tin đi ngoại).

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị tham gia quản lý, vận hành và thực hiện các hoạt động thông tin đi ngoại trên địa bàn tỉnh thông qua Cụm thông tin đi ngoại tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Điều 2. Mục đích phối hợp

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tnh về thông tin đối ngoại, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tham gia quản lý, vận hành nhằm đảm bảo an toàn và khai thác hiệu quả Cụm thông tin đối ngoại.

Tuyên truyền kịp thời các hoạt động đối ngoại, phát triển kinh tế đối ngoại, thu hút đu tư; bảo vệ môi trường, quảng bá các sản phẩm chủ lực của tnh, bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đi sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảm bo an ninh, quốc phòng tại Khu kinh tế Vũng Áng và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp dựa trên chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ trì và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của mỗi cơ quan, đảm bo Cụm Thông tin đối ngoại hoạt động liên tục 24/24h.

3. ng dụng tối đa công nghệ thông tin để phục vụ kịp thời, hiệu quả cho hoạt động quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại.

Chương II

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Điều 4. Nội dung phối hp

1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm (bao gồm cả quản lý và vận hành, phần kinh phí) của Cụm Thông tin đối ngoại trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện; tổ chức việc kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo công năng hoạt động và việc cung cấp, đăng phát thông tin ở Cụm Thông tin đối ngoại đúng quy định; tổ chức tng kết, đánh giá hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tnh và các cơ quan liên quan.

2. Quản lý tài sản, trang thiết bị thuộc hệ thống Cụm Thông tin đối ngoại; vận hành Cụm Thông tin đối ngoại; giới thiệu quảng bá cho các doanh nghiệp tiêu biu trên địa bàn tnh; các doanh nghiệp có hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; các sản phẩm chủ lực của tnh; đảm bảo các điều kiện và nguồn điện 24/24h cho hoạt động của Cụm Thông tin đối ngoại.

- Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu kinh tế tnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp vận hành kỹ thuật, quảng bá), Công an tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, UBND thị xã Kỳ Anh và các cơ quan liên quan.

3. Phối hợp sản xuất, cung cấp, đăng phát thông tin ở Cụm Thông tin đối ngoại.

a) Chuẩn bị thông tin

Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, các sở, ban, ngành cấp tnh; UBND cấp huyện cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động chính trị, đối ngoại thuộc lĩnh vực quản lý (gm tài liệu, tư liệu, video clip, các sản phẩm hình ảnh...) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (trưc ngày 05 hàng tháng) đbiên tập và chuyển cho Ban Quản lý đăng phát lên Cụm Thông tin đối ngoại. Cụ thể:

- Các Chương trình quảng bá của tnh:

+ Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (theo nội dung của chương trình); Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh) và các cơ quan liên quan.

- Các chương trình phục vụ hoạt đng đối ngoại:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông (đối với sản phẩm biên tập bằng Tiếng Việt), Sở Ngoại vụ (đối với sản phẩm biên dịch ra tiếng nước ngoài).

+ Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan.

b) Lưu trữ thông tin phục vụ việc đăng phát và tra cứu khi cần thiết

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan.

c) Đăng phát thông tin trên Cụm Thông tin đối ngoại và lưu thông tin đã được đăng phát: Thực hiện đăng phát các thông tin trên màn hình lớn của Cụm Thông tin đối ngoại; đồng thời lưu thông tin đã phát để phục vụ công tác phát lại hoặc tra cứu khi cần thiết.

- Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan.

4. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị cho cán bộ được phân công nhiệm vụ tại Cụm Thông tin đối ngoại Khu kinh tế Vũng Áng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý Khu kinh tế tnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan, đơn vị chủ trì các nội dung ở Điều 4 Quy chế này, tùy theo tính chất, nội dung công việc cụ thể khi phối hợp thực hiện, trao đổi, lấy ý kiến bằng văn bản trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin, liên lạc.

2. Các cơ quan, đơn vị phối hợp cử công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn nghiệp vụ làm đầu mối liên lạc để phối hợp với cơ quan, đơn vị chủ trì giải quyết công việc đảm bảo hiệu quả và nhanh chóng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 4 Quy chế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế; định kỳ 06 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 7. Sở Ngoại vụ

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 4 Quy chế; chủ động cung cấp các tài liệu hình ảnh dưi dạng video clip, các chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đăng phát trên Cụm thông tin đối ngoại.

Điều 8. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 4 Quy chế; phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh, các Đồn Biên phòng, các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho hệ thống hoạt động. Giám sát an ninh thông tin trên hệ thống, khi xảy ra sự cố về kỹ thuật, an ninh thông tin phải thông báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông đkịp thời xử lý và đề xuất phương án xử lý theo thẩm quyền.

2. Cử cán bộ làm đầu mối đlưu trữ, cập nhật các tài liệu, tư liệu, chương trình, tin tức, phóng sự, hình ảnh,... do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp, đăng phát trên Cụm Thông tin đối ngoại.

Điều 9. Công an tỉnh

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 4 Quy chế; chỉ đạo Công an thị xã Kỳ Anh và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại Cụm Thông tin đối ngoại.

Điều 10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Bn phòng tnh

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 4 Quy chế này; chỉ đạo các đơn vị Bộ đội Biên phòng tại thị xã Kỳ Anh và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tnh và các đơn vị có liên quan tổ chức các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại Cụm Thông tin đối ngoại trong các trường hợp cấp bách.

Điều 11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 4 Quy chế; cung cấp các chương trình quảng bá đã phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh sản xuất các chương trình phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm hoặc theo nhiệm vụ được giao cụ thể.

Điều 12. UBND thị xã Kỳ Anh

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 4 Quy chế; chđạo các đơn vị có liên quan trên địa bàn phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Cụm Thông tin đối ngoại và thực hiện các nội dung phối hợp.

Điều 13. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyn

1. Chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công tại tại Điều 4 Quy chế, định kỳ 06 tháng, năm báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông đtổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ chính xác, kịp thời theo quy định tại Quy chế này; đồng thời phối hợp cung cấp các nội dung thông tin, dữ liệu được phép công bố thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị quản lý theo đề xut của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 14. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc kiểm tra, thẩm định nội dung đăng, phát trên Cụm Thông tin đi ngoại, đặc biệt đối với những nội dung liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng trong vấn đề đối ngoại.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, giải quyết hoặc đxuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.