Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
Số hiệu: 2409/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2409/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ DU LỊCH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đi, b sung một s điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đi, b sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hưng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 16 (Mười Sáu) thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện Quyết định này. Căn cứ phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được thông qua tại Quyết định này, xây dựng Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Bộ VHTTDL;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT, 1.12.06.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
2409/QĐ-UBND, ngày 10/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

A. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày giảm còn 20 ngày (giảm 10 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

1.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Khoản 3, Điều 26 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 33,3%.

2. Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

2.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 15 ngày giảm còn 05 ngày (giảm 10 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

2.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Mục c Khoản 1, Điều 36 của Luật Quảng cáo số 16/2012-QH13, ngày 21/6/2012 của Quốc hội; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 66,7%.

3. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

3.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày giảm còn 07 ngày (giảm 03 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

3.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Khoản 3, Điều 22 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mt số điều của Luật Quảng cáo; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

3.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thc hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 30%.

4. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

4.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày giảm còn 07 ngày (giảm 03 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

4.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Khoản 4, Điều 23 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mt số điều của Luật Quảng cáo; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

4.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 30%.

5. Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

5.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 07 ngày giảm còn 05 ngày (giảm 02 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

5.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Khoản 3, Điều 11 của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

5.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 28,6%.

6. Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

6.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày giảm còn 15 ngày (giảm 05 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

6.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Điểm b Khoản 3, Điều 02 của Nghị định số 01/2012/NĐCP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

6.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 25%.

7. Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

7.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày giảm còn 07 ngày (giảm 03 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

7.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Điểm b Khoản 3, Điều 08 của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

7.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 30%.

8. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

8.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất bãi bỏ quy định thành phần hồ sơ “Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo” được quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13.

Lý do: Việc yêu cầu Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo là không cần thiết. Vì thực tế hiện nay, chỉ cần mã số đăng ký kinh doanh là có thể tra cứu cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên mạng, không cần đơn vị phải nộp thành phần hồ sơ này, làm mất đi một khoảng chi phí của đơn vị khi thực hiện TTHC.

8.2. Kiến nghị thực thi:

Kiến nghị bãi bỏ quy định thành phần hồ sơ: “Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo” tại Khoản 2 Điều 29 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 3.557.904.000 đồng/năm

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 3.480.556.000 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 77.448.000 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 2,1%.

B. LĨNH VỰC DU LỊCH

1. Thủ tục công nhận điểm du lịch

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày giảm còn 25 ngày (giảm 05 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

1.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Khoản 2, Điều 24 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 16,7%.

2. Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

2.1. Nội dung đơn giản hóa.

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 60 ngày giảm còn 55 ngày (giảm 05 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

2.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Khoản 2, Điều 27 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 8,3%.

3. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

3.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày giảm còn 15 ngày (giảm 05 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

3.2. Kiến nghị thực thi:

Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thc hiện tại Khoản 3, Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

3.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 25%.

4. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chun phục vụ khách du lịch

4.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày giảm còn 15 ngày (giảm 05 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

4.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Khoản 3, Điều 56 Luật Du lịch s09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

4.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 25%.

5. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

5.1. Nội dung đơn giản hóa.

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày giảm còn 15 ngày (giảm 05 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

5.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Khoản 3, Điều 56 Luật Du lịch s09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

5.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 25%.

6. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch v mua sắm đt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

6.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày giảm còn 15 ngày (giảm 05 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thc hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

6.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thc hiện tại Khoản 3, Điều 56 Luật Du lịch s 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

6.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thc hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 25%.

7. Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

7.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày giảm còn 15 ngày (giảm 05 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

7.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thc hiện tại Khoản 3, Điều 56 Luật Du lịch s 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

7.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 25%.

8. Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

8.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày giảm còn 25 ngày (giảm 05 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

8.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Khoản 5, Điều 50 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.

8.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 16,7%./.

Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật Ban hành: 02/10/2013 | Cập nhật: 04/10/2013

Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo Ban hành: 14/11/2013 | Cập nhật: 20/11/2013