Quyết định 2401/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 2401/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2401/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 PHƯỜNG AN NGHIỆP, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2029/TTr-SXD ngày 14 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) phê duyệt tại Quyết định số 4163/QĐ-UB ngày 19 tháng 11 năm 2003, với các nội dung như sau:

1. Vị trí điều chỉnh: Tại tuyến đường số 10 từ nút giao đầu hẻm 182 đường Trần Hưng Đạo (hiện hữu) đến tuyến đường số 8 theo quy hoạch được duyệt.

2. Nội dung điều chỉnh: Giảm quy mô lộ giới tuyến đường số 10 từ 13,0m (lòng đường 7m, lề mỗi bên 3m) thành 4,0m.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác không thay đổi và tiếp tục thực hiện Quyết định số 4163/QĐ-UB ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức công bố, công khai đến các tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan biết và thực hiện theo quy định. Đồng thời, tổ chức quản lý, khai thác sử dụng khu đất công có diện tích khoảng 456,7m² (thuộc thửa đất số 292, tờ bản đồ số 10, phường An Nghiệp) theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống