Quyết định 2399/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Số hiệu: 2399/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 12/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2399/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN BẢO THẮNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 295/TTr-STNMT ngày 30/6/2016 và Tờ trình số 309/TTr-STNMT ngày 12/7/2016; của UBND huyện Bảo Thắng tại Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 18/5/2016 và Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 16/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Thắng, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bảo Thắng đối với 06 thửa đất, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đối vi thửa đất có diện tích 4.281,0 m2 tại thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; để đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi;

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác và đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác đối với thửa đất có diện tích 61.218,0 m2 tại thôn An Hồng, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; để đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản;

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ đất ở tại nông thôn sang đất nông nghiệp khác đối với thửa đất có diện tích 22.950,0 m2 tại thôn Phú Hải 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; để đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản;

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ đất ở tại nông thôn, đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 2.000,0 m2 và đất nông nghiệp khác diện tích là 53.399,0 m2 tại thôn 1, thị trấn nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; để đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản;

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất nông nghiệp khác đối vi thửa đất có diện tích 14.052,0 m2 tại thôn An Thành, xã Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; để đu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gà ứng dụng công nghệ cao;

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đối với thửa đất có diện tích 20.000,0 m2 tại thôn Phú Hùng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; để đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông.

(có sơ đồ trích đo các thửa đất kèm theo)

2. Bổ sung 06 thửa đất trên với tổng diện tích 177.900,0 m2 và bổ sung thửa đất có diện tích 89.400,0 m2 tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng để xây dựng Nhà máy sản xuất axit photphoric vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Thắng, để thực hiện chuyn mục đích sử dụng đất trong năm 2016 theo quy định.

Điều 2. Trên cơ sở phê duyệt nội dung điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất được duyệt UBND huyện Bảo Thắng có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn các nội dung điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Thắng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

 
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Lê Ngọc Hưng;
- Như Điều 3;
- UBND huyện Bảo Thắng (02 bản);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, BBT, QLĐTHuy, TNMT.

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 


SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN BẢO THẮNG
Địa chỉ: Thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN BẢO THẮNG
Địa chỉ: Thôn An Hồng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN BẢO THẮNG
Địa chỉ: Thôn Phú Hải 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN BẢO THẮNG
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN BẢO THẮNG
Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN BẢO THẮNG
Địa chỉ: Thôn 1, T.T Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN BẢO THẮNG
Địa chỉ: Thôn An Thành, xã Phố Lu, huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)