Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2017 về chương trình, kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”
Số hiệu: 2385/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2385/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016-2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Hưng Yên tại Công văn số 770/HYE-TTGSNH ngày 14/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình, kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT; THNA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phóng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA UBND TỈNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016-2020”
(Kèm theo Quyết định s 2385/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, định hướng, những giải pháp thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”.

Quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”. Tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, đoàn th và nhân dân. Đra các nhiệm vụ trọng tâm đcác tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc xử lý nợ xấu đến năm 2020.

2. Yêu cầu

- Đề ra nhiệm vụ cụ thể, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vận dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của từng cấp, từng ngành và xây dựng được những giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, khả thi để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh xử lý nợ xấu bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống; ổn định kinh tế.

- Việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu là cần thiết và là một quá trình thường xuyên, liên tục, tiếp nối quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu trong giai đoạn trước và cần thực hiện thận trọng, từng bước, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, tận dụng tối đa các nguồn lực tự xử lý của tổ chức tín dụng.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Hưng Yên

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ, tình hình thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng trên địa bàn; báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp để xử lý nợ xấu, kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện mở rộng tín dụng đi đối với bảo đảm an toàn hoạt động, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Gắn việc xử lý nợ xấu với việc thực hiện cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng; kiểm soát tăng trưng tín dụng, mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển mạng lưới của tổ chức tín dụng.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng và bảo đảm tuyệt đối an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, cụ thể: việc chấp hành các quy định về cấp tín dụng, an toàn trong hoạt động ngân hàng, các quy định về cơ cấu lại nợ, phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; thanh tra, giám sát chặt chẽ nợ xấu và chất lượng tín dụng; giám sát thường xuyên diễn biến hoạt động ngân hàng và từng tổ chức tín dụng để phát hiện, cảnh báo kịp thời các rủi ro, vi phạm pháp luật.

- Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, tái cơ cấu, xử lý nợ xấu đtạo sự nhận thức đúng đắn, đồng thuận trong xã hội, đặc biệt là việc nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức tín dụng và khách hàng trong việc xử lý nợ xấu.

- Tiếp tục chấn chỉnh, củng cố và nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả của Quỹ tín dụng nhân dân hiện có đi đối với mở rộng vững chắc các Quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực nông thôn bảo đảm hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và tuân thủ theo đúng quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Luật Hợp tác xã nhằm mục tiêu tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

- Rà soát, đánh giá, phân loại các Qutín dụng nhân dân và nhận diện các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém để áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp; giải thể, phá sản các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, không có phương án cơ cấu lại khả thi; không đáp ứng được các chuẩn mực an toàn và không có khả năng phục hồi trở lại hoạt động bình thường mà việc phá sản không ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

- Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong việc cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, vi phạm các quy định an toàn trong hoạt động.

- Tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý những tồn tại, yếu kém của Quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt trong việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân bị giải thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với Quỹ tín dụng nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phát triển hệ thống Qutín dụng nhân dân và người gửi tiền ổn định tâm lý, yên tâm gửi tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân.

2. Sở kế hoạch và đầu tư

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường, giảm lượng hàng tồn kho, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, kích thích đầu tư và tiêu dùng trong nước, như: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các Doanh nghiệp có nợ vay tại các ngân hàng thương mại, các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhà ở xã hội, đầu tư kiên cố hóa kênh mương, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn,... Triển khai đồng bộ các biện pháp huy động và giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó chú trọng thu hút các nhà đầu tư mới, quy mô lớn và công nghệ cao.

3. Sở tài nguyên môi trường

- Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tạo điều kiện cho các đối tượng đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh.

- Hỗ trợ các tổ chức tín dụng hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay để có thể thu hồi tài sản và sớm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

4. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khu; tổ chức, quản lý và phát triển có hiệu quả thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước; triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến bán hàng sản xuất trong nước trên thị trường nội địa, đưa hàng Việt về nông thôn.

- Phối hợp với các cơ quan trên địa bàn và hiệp hội ngành nghề phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động và hàng tồn kho của các ngành, lĩnh vực đxây dựng, triển khai các chương trình, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm hàng tồn kho và hỗ trợ tín dụng phù hợp thông qua các chương trình như cho vay nông nghiệp, nông thôn, chương trình cho vay hỗ trợ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...; giải phóng hàng tồn kho và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực.

5. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức, cơ chế hoạt động của các Hợp tác xã. Tạo điều kiện cho các chủ trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi và tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức, đào tạo nghề cho nông dân; tăng cường chuyn dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác; thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

6. Công an tỉnh

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Hưng Yên và các tổ chức tín dụng trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng.

- Hỗ trợ các tổ chức tín dụng đảm bảo an ninh trật tự trong việc thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo đthu nợ.

7. Cục thi hành án dân sự

- Đẩy nhanh tiến độ thi hành các vụ án dân sự để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế. Ưu tiên áp dụng các biện pháp xử lý về mặt kinh tế, dân sự đ khc phục hậu quả và thu hồi tối đa tiền, tài sản cho ngân hàng. Xử lý nghiêm những trường hợp chây ỳ, cố ý không trả nợ ngân hàng.

- Cải tiến, rút gọn quy trình hồ sơ, thủ tục thi hành án và xử lý tài sản thế chấp.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi tham gia vay vốn tại các tổ chức tín dụng, góp phần thúc đẩy phát trin sản xuất kinh doanh.

9. Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại nợ, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro. Nghiêm cấm lợi dụng việc xử lý nợ xấu để trục lợi, gây thiệt hại cho tổ chức tín dụng.

- Chấp hành các quy định của pháp luật về cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, các quy định an toàn trong hoạt động tín dụng; nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng chất lượng sản phẩm dịch vụ và phương thức phục vụ.

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát nợ xấu phát sinh mới, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro; thường xuyên rà soát, đánh giá, theo dõi, kiểm tra khách hàng vay, khoản tín dụng và tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý thích hợp; rà soát, đánh giá lại các khoản nợ hiện đang được cơ cấu lại và kiên quyết chuyển sang nợ xấu khi đủ điều kiện; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy mô, cơ cấu nguồn vốn và năng lực quản trị rủi ro; kiểm soát và hạn chế rủi ro tập trung tín dụng; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ và trình độ, đạo đức cán bộ của tổ chức tín dụng.

- Tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu như: đôn đốc thu hồi nợ, bán, xử lý nợ, tài sản bảo đảm, khởi kiện khách hàng vay, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro...có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho khách hàng khắc phục khó khăn và phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục hỗ trợ vốn, giảm lãi suất các khoản cho vay cũ, miễn, giảm lãi, cơ cấu lại nợ theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan pháp luật, thi hành án để xử lý các khoản nợ còn tồn đọng lâu ngày đối với các khoản tín dụng đã được Tòa án thụ lý.

- Thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

- Hạn chế nợ xấu phát sinh trong tương lai, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, công tác kiểm soát nội bộ; phát triển và quản lý đội ngũ cán bộ ngân hàng, nâng cao trình độ chuyên môn, tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp.

10. Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã, các Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh

10.1. Ngân hàng Hợp tác xã, Chi nhánh tỉnh Hưng Yên

- Nâng cao vai trò trách nhiệm trong điều hòa vốn, kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ khoản vay của khách hàng; hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, công nghệ thông tin, hỗ trợ hoạt động ngân hàng đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành viên; tham gia xử lý đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành viên gặp khó khăn hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động.

- Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Ngân hàng nhằm tiến tới cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cho Quỹ tín dụng nhân dân thành viên.

- Tăng cường tính liên kết hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, các thiết chế an toàn hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện nộp phí tham gia Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định.

10.2. Các Quỹ tín dụng nhân dân

- Nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Quỹ tín dụng nhân dân, đặc biệt là hệ thống kiểm soát nội bộ, chuẩn hóa hệ thống các quy trình nghiệp vụ, kế toán, bảo đảm người quản lý, điều hành của Quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng tiêu chun, điều kiện về năng lực, trình độ.

- Nâng cao năng lực tài chính của Quỹ tín dụng nhân dân theo hướng tăng vốn điều lệ, thu hút thêm thành viên mới trên cơ sở gắn kết giữa mở rộng nguồn vốn với hỗ trợ cho vay thành viên. Thực hiện tốt mục tiêu hoạt động tương trợ giữa các thành viên.

- Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin bảo đảm đáp ứng yêu cầu an toàn trong hoạt động.

- Đẩy mạnh huy động vốn với các phương thức đa dạng; phát triển dịch vụ ngân hàng phù hợp với năng lực quản trị, điều hành của Quỹ tín dụng nhân dân; mở rộng tín dụng đi đối với việc tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng; chấp hành nghiêm các quy định an toàn hoạt động; cân đối hợp lý, hiệu quả nguồn vốn và sử dụng vốn; nâng cao tính ổn định của nguồn vốn.

- Chuẩn hóa hệ thống các quy trình nghiệp vụ và các biện pháp bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh; tăng cường tính minh bạch, công khai trong quản trị, điều hành, tài chính và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

10.3. Tổ chức tài chính vi mô

- Phối hợp với các đơn vị truyền thông để tuyên truyền về hoạt động tài chính vi mô; mở rộng sản phẩm, dịch vụ tài chính vi mô phù hợp với năng lực quản trị, khả năng tài chính và nhu cầu của khách hàng.

- Hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc xử lý các khoản nợ xấu phát sinh trong quá trình cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thông qua việc xử lý tài sản đảm bảo hoặc các khoản nợ vay không có đảm bảo bằng tài sản.

11. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Hưng Yên theo dõi, triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”; có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình này, xây dựng báo cáo UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định./.