Quyết định 2368/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 2368/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2368/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 60 năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Trưởng ban Công tác người cao tuổi tỉnh (tại Tờ trình số 1922/TTr-BCTNCT ngày 31 tháng 7 năm 2017).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; các Ủy viên Ban Công tác người cao tuổi tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH
(Ban hành theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Ban).

Điều 2.

Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Quảng Trị là tổ chức phối hợp liên ngành giúp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Ban Công tác người cao tuổi tỉnh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND tỉnh và sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Trưởng ban - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của Ban; chủ trì các cuộc họp và quyết định các vấn đề quan trọng của Ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban.

Điều 4. Phó Trưởng ban Thường trực - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Ban, thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc do Trưởng ban ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về các công việc được ủy quyền;

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban ngành, các tổ chức, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác người cao tuổi và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về người cao tuổi;

- Giải quyết các công việc thường xuyên của Ban, phối hợp và điều hành hoạt động của các Ủy viên trong Ban và Tổ giúp việc; theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất với Trưởng Ban những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Ban.

Điều 5. Phó Trưởng ban - Trưởng ban Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

- Phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về người cao tuổi; xây dựng kế hoạch, chương trình, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi;

- Chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam và Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động lồng ghép, hoạt động tư vấn phục vụ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn.

Điều 6. Các Ủy viên Ban Công tác người cao tuổi tỉnh

Mỗi Ủy viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của ngành, đơn vị mà mình là người đại diện có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, phối hợp tổ chức, triển khai công tác về người cao tuổi trong lĩnh vực của ngành mình và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả hoạt động. Đồng thời chịu trách nhiệm các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ủy viên - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh:

- Giúp Trưởng ban điều hành, phối hợp hoạt động của các thành viên trong Ban; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về người cao tuổi và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban;

- Tham mưu việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương có liên quan đến công tác người cao tuổi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

2. Ủy viên - Lãnh đạo Sở Nội vụ:

- Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Công tác người cao tuổi tỉnh (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) tham mưu, đề xuất chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác người cao tuổi phù hợp với từng giai đoạn;

- Hướng dẫn các địa phương và Hội Người cao tuổi tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố về việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

3. Ủy viên - Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình, dự án phục vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

4. Ủy viên - Lãnh đạo Sở Tài chính:

- Tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ hoạt động Ban Công tác người cao tuổi tỉnh và thực hiện nhiệm vụ về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi theo mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi;

- Phối hợp kiểm tra việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

5. Ủy viên - Lãnh đạo Sở Y tế:

- Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ về y tế cho người cao tuổi; hướng dẫn hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo quy định, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

6. Ủy viên - Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các chương trình, các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người cao tuổi; phối hợp Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức các hội thao người cao tuổi; hỗ trợ người cao tuổi về chuyên môn, nghiệp vụ để thúc đẩy hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người cao tuổi;

- Tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương;

- Phối hợp với các Sở, Ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi gắn với việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững;

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá vé cho người cao tuổi tham quan các di tích, văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh, tập luyện thể dục, thể thao tại các cơ sở thể dục thể thao có bán vé hoặc thu phí dịch vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

7. Ủy viên - Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông tin tuyên truyền về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi và công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương. Tổ chức các diễn đàn, chuyên mục, chuyên đề dành cho người cao tuổi và vì người cao tuổi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

8. Ủy viên - Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện để người cao tuổi được tham gia sinh hoạt trong các tổ chức nghề nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để người cao tuổi được tham gia đóng góp ý kiến, công sức, kinh nghiệm của mình; hướng dẫn người cao tuổi tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và bảo vệ môi trường;

- Phối hợp, tạo điều kiện để người cao tuổi tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo thu nhập, việc làm trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; nhân rộng mô hình người cao tuổi tham gia sản xuất, phát triển kinh tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

9. Ủy viên - Lãnh đạo Sở Xây dựng:

- Tổ chức triển khai các chính sách về nhà ở đối với người cao tuổi, Đề án hỗ trợ nhà ở hộ nghèo là người cao tuổi; phối hợp tham mưu quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh; xây dựng, cải tạo các công trình công cộng đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng và bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhu cầu sử dụng của người cao tuổi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

10. Ủy viên - Lãnh đạo Sở Tư pháp:

- Hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn pháp lý đối với người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi là người dân tộc thiểu số đảm bảo các quyền người cao tuổi theo luật định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

11. Ủy viên - Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi khi tham gia giao thông; chính sách giảm giá vé, giá dịch vụ khi người cao tuổi tham gia các phương tiện giao thông công cộng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

12. Ủy viên - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên về ý thức kính trọng, biết ơn người cao tuổi, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

13. Ủy viên - Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh:

- Phối hợp các Sở, Ban ngành có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số theo chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

14. Ủy viên - Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ và cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời đối với người cao tuổi theo luật định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

15. Các Ủy viên - Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Tỉnh Đoàn Quảng Trị:

- Xây dựng kế hoạch lồng ghép các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong các hoạt động xã hội; trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn thôn mới và đô thị văn minh”;

- Tuyên truyền vận động gia đình, xã hội và toàn dân nâng cao trách nhiệm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; người cao tuổi làm nòng cốt vận động họ tộc gây quỹ khuyến học tại cơ sở;

- Phối hợp tổ chức vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi ở địa phương;

- Tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi.

Chương III

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Điều 7.

Ban Công tác người cao tuổi tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập thể, các vấn đề đưa ra Hội nghị của Ban được thảo luận dân chủ, người chủ trì Hội nghị kết luận, khi cần thiết biểu quyết thì quyết định theo đa số.

Điều 8.

Trưởng ban chủ trì các phiên họp thường kỳ, họp chuyên đề và họp bất thường để chỉ đạo thực hiện các công việc của Ban. Khi cần thiết, Trưởng ban ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì một số phiên họp của Ban.

Các thành viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban. Trường hợp vắng mặt phải ủy quyền cho cán bộ thuộc quyền dự họp thay và chịu trách nhiệm tiếp thu và thực hiện các kết luận tại cuộc họp.

Điều 9.

Các Ủy viên của Ban ngoài việc tham gia chỉ đạo, thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm còn có trách nhiệm:

1. Lồng ghép, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành; chịu trách nhiệm theo dõi, tổ chức thực hiện chương trình đúng kế hoạch; kịp thời báo cáo khi Trưởng ban yêu cầu.

2. Định kỳ báo cáo cơ quan thường trực (trước ngày 10/6 và 05/12) về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công; các hoạt động thuộc nhiệm vụ của Sở, Ban ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.

Điều 10.

Định kỳ hàng năm, Ban tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá kết quả các hoạt động và triển khai kế hoạch công tác cho năm tiếp theo.

Trường hợp không tổ chức họp các Ủy viên của Ban, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực gửi văn bản lấy ý kiến trực tiếp từng Ủy viên, sau đó cơ quan thường trực tổng hợp và quyết định vấn đề theo ý kiến đa số.

Khi Ủy viên Ban có ý kiến đề xuất liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban thì gửi văn bản hoặc trực tiếp trao đổi với cơ quan thường trực Ban; tùy theo tính chất công việc, cơ quan thường trực Ban có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể Ban, thì cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên trong Ban.

Hàng năm Ban tổ chức kiểm tra để đánh giá kết quả và tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban; thời gian, địa điểm và phân công thành viên kiểm tra do Trưởng ban quyết định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11.

Các thành viên Ban Công tác chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế, định kỳ báo cáo kết quả về cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Thường trực Ban công tác sẽ đề xuất để sửa đổi, bổ sung trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.