Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá giống cây ăn quả để hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho người dân bị thiệt hại do lũ quét gây ra trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La
Số hiệu: 2316/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2316/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIÊU CHUẨN VÀ ĐƠN GIÁ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ĐỂ HỖ TRỢ, KHÔI PHỤC SẢN XUẤT CHO NGƯỜI DÂN BỊ THIỆT HẠI DO LŨ QUÉT GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Thông báo kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy số 875-TB/TU ngày 09/8/2017 về việc khắc phục thiệt hại do lũ quét gây ra tại huyện Mường La; Thông báo kết luận số 886-TB/TU ngày 19/8/2017 của Ban Thường vụ tnh ủy về việc hỗ trợ ổn định, phát triển sản xuất tại huyện Mường La;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản s 787/TT-HĐND ngày 25/8/2017 về việc chủ trương phê duyệt tiêu chun và đơn giá giống cây ăn quả để hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho người dân bị thiệt hại do lũ quét gây ra trên địa bàn huyện Mường La;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 486/TTr-STC ngày 24/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá giống cây ăn quả (cây bưởi, cây nhãn, cây xoài, cây mận hậu) đhỗ trợ, khôi phục sản xuất cho người dân bị thiệt hại do lũ quét gây ra trên địa bàn huyện Mường La:

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật giống cây ăn quả (cây bưởi, cây nhãn, cây xoài, cây mận hậu): Có phụ lục chi tiết kèm theo.

2. Đơn giá giống cây ăn quả (cây bưởi, cây nhãn, cây xoài, cây mận hậu) để hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho người dân bị thiệt hại do lũ quét gây ra trên địa bàn huyện Mường La:

- Đơn giá: 200.000 đồng/cây.

- Đơn giá trên là giá trần tối đa và đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển nơi đường ô tô vận chuyển đến được, công bốc xếp, giao nhận tại địa điểm trng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn quá trình triển khai thực hiện trồng cây ăn quả (cây bưởi, xoài, nhãn, mận hậu) để hỗ trợ, khôi phục sản xuất cho người dân bị thiệt hại do lũ quét gây ra trên địa bàn huyện Mường La theo đúng quy định hiện hành.

- Giao UBND huyện Mường La phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn quá trình triển khai thực hiện việc khôi phục sản xuất cho người dân bị thiệt hại do lũ quét gây ra trên địa bàn huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, Phú 25b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÂY GIỐNG BƯỞI, NHÃN, XOÀI GHÉP; MẬN GIỐNG CHIẾT HOẶC GHÉP (GIỐNG 2 NĂM TUỔI)
(Kèm theo Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh)

I. Yêu cầu chung

Cây giống nhãn, xoài, bưởi ghép; cây mận chiết hoặc ghép có thời gian lưu vườn sau ghép 2 năm tuổi. Giống đã có tên trong danh mục giống cây trng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc giống đã được công nhận cho sản xuất; giống đưa vào trồng phải đảm bảo chất lượng, được lấy từ nguồn giống được cơ quan có thẩm quyền công nhận và các quy định khác về ging cây trồng.

II. Yêu cầu kỹ thuật

TT

Chỉ tiêu

Yêu Cầu

I

Cây giống bưi ghép

1

Hình thái chung

Cây sinh trưởng khe, lá xanh đậm, không có dấu hiệu của các loại sâu bệnh nguy hiểm.

2

Chiều cao cây tính từ mặt bầu (cm)

> 120

3

Chiều dài cành ghép tính từ vết ghép đến ngọn cành dài nhất (cm)

> 100

4

Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu 10 cm (cm)

> 2,7

5

Đường kính cành ghép đo trên vết ghép 2 cm (cm)

> 2,3

6

Số tầng lá

> 3

II

Cây giống xoài ghép

 

1

Hình thái chung

Cây sinh trưng khỏe, thân cây vững chắc; vcây không bị tổn thương cơ giới phạm vào phần gỗ. Không có chồi vượt ở phần gốc ghép. Vết ghép đã liền hoàn toàn và tiếp hợp tốt. Cây giống phải sạch sâu bệnh, mặt bầu không có cỏ dại

2

Chiều cao cây tính từ mặt bầu (cm)

> 140

3

Đường kính gốc ghép đo phía dưới vết ghép 2cm (cm)

> 2,8

4

Đường kính cành ghép đo trên vết ghép 2 cm (cm)

> 2,5

5

Số tầng lá

> 3

III

Cây giống nhãn ghép

1

Hình thái chung

Cây sinh trưởng khỏe, thân cây vng chắc; vỏ cây không bị tn thương cơ giới phạm vào phần g. Không có chồi vượt ở phần gốc ghép. Vết ghép đã liền hoàn toàn và tiếp hợp tốt. Cây giống phải sạch sâu bệnh, mặt bầu không có cỏ dại

2

Chiều cao cây tính từ mặt bầu (cm)

> 130

3

Chiều dài cành ghép tính từ vết ghép đến ngọn cành dài nhất (cm)

> 105

4

Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu 5 cm (cm)

> 2,7

5

Đường kính cành ghép đo trên vết ghép 2 cm (cm)

> 2,4

6

Số tầng lá

> 3

II

Cây giống mận (chiết hoặc ghép)

 

1

Hình thái chung

Cây sinh trưởng khỏe, thân cây vng chắc; vỏ cây không bị tn thương cơ giới phạm vào phần g.

2

Chiều cao cây tính từ mật bầu (cm)

> 100

3

Đường kính gốc (cm)

> 2

4

Số cành

> 3

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.