Quyết định 23/2016/QĐ-UBND về chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội
Số hiệu: 23/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 07/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2016/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ NẠN NHÂN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC TẠI CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số 6883/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc đổi tên, xác định lại chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số VIII thành Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tại Công văn số 236/HĐND-VX ngày 05/7/2016 về việc cho ý kiến về chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính tại các Tờ trình: số 1406/TTr-LS: LĐTBXH-TC ngày 09/6/2016 về chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; số 1827/TTr-LS: LĐTBXH-TC ngày 20/7/2016 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 1172/STP-VBQP ngày 24/6/2016 về chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội như sau:

1. Đối tượng: Là con đẻ của cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng quy định Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính ph

2. Chế độ nuôi dưỡng:

a) Mức nuôi dưỡng là: 1.050.000 đồng/người/tháng.

b) Nguồn kinh phí:

- Trích 30% từ trợ cấp ưu đãi hàng tháng của đối tượng theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ để đóng góp chi phí nuôi dưỡng tại trung tâm.

- Phần kinh phí còn lại: Ngân sách Thành phố đảm bảo.

3. Chế độ chi khác:

a) Mức chi là: 100.000 đồng/người/tháng.

b) Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố đảm bảo.

4. Nguồn kinh phí:

Đối với nguồn kinh phí đảm bảo từ ngân sách Thành phố quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (riêng năm 2016, kinh phí đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố).

Ngoài các nguồn kinh phí nêu trên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm huy động các nguồn lực xã hội khác từ các tổ chức, cá nhân để cải thiện và nâng cao đời sống cho đối tượng.

Điều 2. Trách nhiệm các đơn vị liên quan:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tiếp nhận đối tượng theo quy định; quản lý, sử dụng kinh phí, lập dự toán, thanh quyết toán ngân sách hàng năm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định.

2. Sở Tài chính: Cân đối, bố trí ngân sách hàng năm, hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí đúng mục đích, chế độ tài chính Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Ban VHXH, Ban KTNS-HĐND Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cổng Thông tin điện tử Thành phố;
- VPUB: PCVP N.N.Kỳ, N.N.Sơn,

các phòng KGVX, TKBT, KT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(Tuệ).

(UBND các quận huyện thị xã có trách nhiệm sao gửi Quyết định này đến UBND phường, xã, thị trấn trực thuộc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung