Quyết định 2294/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017
Số hiệu: 2294/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2294/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Công văn số 2886/TTCP-KHTCTH ngày 31/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2017;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 854/TTr-TTT ngày 10/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã được Chánh Thanh tra tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 853/KH-TTT ngày 10/11/2016 và Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra trực tiếp của Thanh tra tỉnh (có danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả cho Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- y ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VPUB: PCVP (NC), KT, TH, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NCdmhai696

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2017 CỦA THANH TRA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Đơn vị được thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

UBND huyện Minh Long và UBND các xã

- Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về qun lý đầu tư và xây dng, tình hình nợ đọng đầu tư XDCB;

- Thanh tra việc thực hiện chương trình mc tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác qun lý, chi trả các chế độ cho các đối tượng người có công với cách mạng.

45 ngày

2015-2016

 

 

2011-2015

 

 

 

2015-2016

Quý I/2017

Thanh tra tỉnh

- Sở NN & PTNT

- Ban Dân tộc

- Thanh tra huyện Minh Long

2

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Lý Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, chi trả các chế độ cho các đối tượng người có công với cách mạng.

45 ngày

Từ năm 2015 - đến thời điểm thanh tra

Quý II/2017

Thanh tra tỉnh

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội;

- Sở Tài chính

3

Các s: Giao thông vận ti, Kế hoạch và Đầu tư; Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Qung Ngãi

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về png, chống tham nhũng.

45 ngày

Từ năm 2015 đến thời điểm thanh tra

Quý II/2017

Thanh tra tỉnh

Công an tnh

4

Ban Quản lý dự án phục hồi và quản lý bền vng Rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi

Thanh tra việc chấp hành pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

45 ngày

T năm 2014-2016

Quý II/2017

Thanh tra tỉnh

- Sở NN & PTNT;

- Chi cục Kiểm lâm

5

UBND huyện Đc Phổ và UBND các xã

- Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chng tham nhũng;

- Thanh tra việc quản lý Nhà nước về đất đai của cấp huyện, cấp xã, việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, chi trả các chế độ cho các đối tượng người có công với cách mạng.

45 ngày

Từ 2015 đến thời điểm thanh tra

Quý III/2017

Thanh tra tỉnh

- S Tài nguyên và Môi trường.

6

UBND thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị trực thuộc

- Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo và phòng, chống tham nhũng;

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, nợ đọng trong đầu tư XDCB;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, chi trả các chế độ cho các đối tượng người có công với cách mạng.

45 ngày

2015-2016

Quý IV/2017

Thanh tra tỉnh

Thanh tra thành phố Quảng Ngãi

7

Các sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà

Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra; việc chấp hành trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra hành chính

20 ngày

Từ năm 2016-thời điểm kiểm tra

Quý III/2017

Thanh tra tỉnh