Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 30/2015/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng gạo do tỉnh Cao Bằng ban hành
Số hiệu: 2291/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 10/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2291/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2015/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2015 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GẠO QUA ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Công văn số 4544/BCT-BGMN ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công Thương về mặt hàng xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TT- BCT;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 8 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng do không còn phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đồng thời bãi bỏ các quyết định về việc cho phép doanh nghiệp được thực hiện dịch vụ kinh doanh xuất khẩu mặt hàng gạo qua địa bàn tỉnh Cao Bằng đã ban hành trên cơ sở Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND bao gồm:

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015;

- Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015;

- Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015;

- Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015;

- Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015;

- Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015;

- Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015;

- Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông Vận tải, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh