Quyết định 2288/QĐ-UBND năm 2017 về cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Cam Phù Yên" cho sản phẩm cam của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
Số hiệu: 2288/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2288/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP SỬ DỤNG ĐỊA DANH VÀ XÁC NHẬN BẢN ĐỒ KHU VỰC ĐỊA LÝ TƯƠNG ỨNG VỚI SẢN PHẨM MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CAM PHÙ YÊN” CHO SẢN PHẨM CAM CỦA HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/2/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 712/TTr -KHCN ngày 14/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép UBND huyện Phù Yên sử dụng địa danh “Phù Yên” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm quả cam của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với vùng sản xuất cam tập trung tại huyện Phù Yên.

Điều 2. UBND huyện Phù Yên có trách nhiệm sử dụng đúng tên địa danh “Phù Yên” để xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu sản phẩm “Cam Phù Yên” cho cộng đồng những người sản xuất, kinh doanh cam trên địa bàn huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (th/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.SN
13b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng