Quyết định 2280/QĐ-CHK năm 2012 thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Cục Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 2280/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Phạm Quý Tiêu
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2280/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ công văn số 1693/BGTVT-TCCB ngày 13/3/2012 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT về việc hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Cục HKVN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Cục Hàng không Việt Nam (dưới đây được gọi tắt là Ban VSTBPN), gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Lưu Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục HKVN – Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch công đoàn Cục HKVN – Phó trưởng ban

3. Ông Lê Đức Đình – Trưởng phòng TCCB, Cục HKVN – Phó trưởng ban

4. Bà Phan Thị Minh Ngọc – Trưởng phòng KHĐT, Cục HKVN – Thành viên

5. Ông Phạm Xuân Thê – Trưởng phòng Tài chính Cục HKVN – Thành viên

6. Ông Đỗ Văn Thạo – Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục HKVN – Thành viên

7. Ông Phạm Việt Dũng – Chánh Văn phòng Cục HKVN – Thành viên

8. Ông Tô Tử Hà – Chánh Văn phòng Thanh niên ngành HKVN – Thành viên

9. Bà Võ Thị Nhàn – Phó CVP, TBNC Công đoàn Cục HKVN – Thành viên

10. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Thư ký.

Điều 2. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Cục HKVN có nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục HKVN triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ thuộc Cục HKVN.

2. Xây dựng Quy chế làm việc của Ban VSTBPN trình Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

3. Tham mưu, đề xuất, xây dựng và thực hiện chính sách đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục HKVN theo quy định, đặc biệt các vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và các chế độ, chính sách khác;

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tổ chức cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện;

5. Phối hợp với cấp ủy Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch, chương trình hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng để tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia “Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới” tại các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN;

6. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi phụ nữ; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.

7. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ;

8. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo theo quy định.

9. Lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban VSTBPN trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Cục Hàng không Việt Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.

Điều 4. Chế độ làm việc:

1. Ban VSTBPN làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của Cục Hàng không Việt Nam.

2. Trưởng ban VSTBPN chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về các nội dung hoạt động của Ban; các thành viên của Ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban;

3. Kinh phí hoạt động của Ban VSTBPN nguồn bằng ngân sách Nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác;

4. Phòng Tổ chức cán bộ là cơ quan thường trực giúp Ban VSTBPN về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2799/QĐ-CHK ngày 03/10/2003 và Quyết định số 972/QĐ-CHK ngày 05/5/2004 của Cục HKVN về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Cục HKVN.

Điều 6. Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban VSTBPN Bộ GTVT (để báo cáo);
- Thành viên Ban VSTBPN (để thực hiện);
- Các cơ quan, đ/v thuộc Cục (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB (Ha.30bn)..

CỤC TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu