Quyết định 2254/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai đến năm 2030
Số hiệu: 2254/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2254/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI ĐẾN NĂM 2030
(để thành lập Khu công nghiệp phía Tây, thành phố Lào Cai).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Công văn số 834/TTg-KTN ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 1/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Điều chỉnh quy hoạch chung xây dng thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh Lào Cai Quyết định giao kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư - thiết kế quy hoạch đợt 6 - năm 2013;

Căn cứ công văn số 4740/UBND-TH ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh danh mục thiết kế quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dng tại Tờ trình số 311/TTr-SXD ngày 28/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai đến năm 2030 với những nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh cục bộ.

Để thành lập khu công nghiệp phía Tây thành phố Lào Cai phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước.

2. Vị trí, ranh giới và quy điều chỉnh cục bộ.

a) Vị trí: Khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thuộc địa giới hành chính phường Bắc Cường, phường Nam Cường, xã Cam Đường và xã Tả Phời thành phố Lào Cai.

b) Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Sa Pa;

- Phía Nam giáp ranh giới xã Hp Thành và nhà máy tuyển Apatit Cam Đường;

- Phía Đông giáp khu vực đồi cao gần đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai;

- Phía Tây giáp Trung tâm xã Tả Phời và khu vực khai thác mỏ Apatit.

c) Tổng diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 1.335ha.

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ.

Điều chỉnh cục bộ tổng diện tích 1.335ha (theo Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai đã phê duyệt tại Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Lào Cai) sang đất lập quy hoạch chung Khu công nghiệp phía Tây thành phố Lào Cai.

Bảng tổng hợp quỹ đất theo quy hoạch chung đã được phê duyệt Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 11/9/2012.

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1.

Đất dịch vụ công cộng

11,53

0,86

2.

Đất ở làng xóm

46,86

3,51

3.

Đất khai thác khoáng sản

501,50

37,57

4.

Đất khu công nghiệp

92,87

6,96

5.

Đất khu cây xanh cách ly

73,71

5,52

6.

Đất khu cây xanh TDTT

2,00

0,15

7.

Mặt nước

12,13

0,91

8.

Đất lâm nghiệp + HTKT

594,40

44,52

9.

Tổng diện tích

1.335,00

100,00

(Có bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch kèm theo).

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt Sở Xây dựng, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch cho tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn biết và thực hiện quy hoạch.

2. Tổ chức cắm mốc giới theo quy hoạch ngoài thực địa. Giao UBND thành phố Lào Cai và cơ quan có thẩm quyền quản lý mốc giới theo quy định.

3. Thực hiện đầu tư các hạng mục theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chđầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Như điều 3 QĐ;
- Sở Công thương (04 bản);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT (Chung), QLĐT

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong