Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2021 về áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Số hiệu: 2245/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lâm Minh Thành
Ngày ban hành: 20/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2245/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO CÁC CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đi, b sung một s điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chng bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Chỉ thị s 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao đim phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tưng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị s 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Nghị quyết s 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021, Công điện s 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021, Công điện s 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tưng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc;

Căn cứ Thông báo s 386-TB/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với 10 huyện, thành phố gồm: Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải, Giang Thành và Phú Quốc. Thời gian bắt đầu từ 00 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến khi có quyết định mi.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung theo Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Công văn số 1504/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh. Căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh tại địa phương, thống nhất với cấp ủy cùng cấp quyết định việc thực hiện các biện pháp bổ sung về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, với yêu cầu nhanh hơn, cao hơn quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số xã, phường thuộc các huyện, thành phố gồm huyện Hòn Đất, Châu Thành và thành phố Rạch Giá; thời gian bắt đầu từ 00 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến khi có quyết định mới. Cụ thể:

1. Đối với thành phố Rạch Giá gồm phường Vĩnh Lạc, Vĩnh Bảo, Vĩnh Thông, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lợi, An Bình, An Hòa, Rạch Sỏi và xã Phi Thông.

2. Đối với huyện Châu Thành gồm xã Mong Thọ, Mong Thọ A, Mong Thọ B, Thạnh Lộc, Giục Tượng, Vĩnh Hòa Hiệp, Vĩnh Hòa Phú, Bình An, Minh Hòa.

3. Đối với huyện Hòn Đất gồm xã Lình Huỳnh, Thổ Sơn, Nam Thái Sơn, Mỹ Thái, Sơn Bình, Mỹ Thuận, Mỹ Hiệp Sơn.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung theo Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Công văn số 1500/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh. Căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh tại địa phương, thống nhất với cấp ủy cùng cấp quyết định việc thực hiện các biện pháp bổ sung về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, với yêu cu nhanh hơn, cao hơn quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với 02 huyện, thành phố gồm huyện Kiên Lương, thành phố Hà Tiên và một số xã, phường, thị trấn thuộc huyện Hòn Đất, Châu Thành và thành phố Rạch Giá; thời gian bắt đu từ 00 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến khi có quyết định mi. Cụ thể:

1. Đối với thành phố Rạch Giá gồm phường Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh.

2. Đối vi huyện Châu Thành gồm thị trấn Minh Lương.

3. Đối với huyện Hòn Đất gồm xã Mỹ Lâm, Mỹ Phước, Sơn Kiên, Bình Sơn, Bình Giang, thị trấn Hòn Đất và thị trấn Sóc Sơn.

Trong thời gian này thực hiện nghiêm, triệt để giãn cách theo nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”; cách ly người với người, nhà với nhà, khu phố-ấp với khu phố-ấp, xã-phường-thị trấn với xã-phường-thị trấn,... để triển khai hiệu quả, thần tốc xét nghiệm sàng lọc, phát hiện và nhanh chóng đưa F0 đi điều trị, cách ly triệt để F1, quản lý chặt chẽ F2 tại nhà để nhanh chóng cắt đứt các chuỗi lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng, kiểm soát các ổ dịch không để tiếp tục lây lan và tiến tới giảm dần số ca mắc mới trong thời gian giãn cách.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung theo Công văn số 1501/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh. Căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh tại địa phương, thống nhất với cấp ủy cùng cấp quyết định việc thực hiện các biện pháp bể sung về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, với yêu cầu nhanh hơn, cao hơn quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung của Quyết định này. Trong đó, cần tập trung thực hiện một số biện pháp:

1. Xác định giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh; phải thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả việc giãn cách xã hội, kịp thời việc cách ly và cắt đứt nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, tuyệt đối không để “chặt ngoài lỏng trong”; bảo vệ được thật chắc các “vùng xanh”, cô lập được các “vùng đỏ” ở phạm vi hẹp nhất. Tranh thủ, thời gian để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, không để dịch bệnh lây lan. Tập trung mọi nguồn lực, triển khai thần tốc công tác lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2, phấn đấu đến ngày 25 tháng 9 năm 2021 kiểm soát được dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a) Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 3247/TTCH-SYT ngày 19/9/2021 của Trung tâm Chỉ huy tỉnh khẩn trương hoàn thành việc đánh giá mức độ nguy cơ đến địa bàn ấp/khu phố để làm cơ sở xây dựng lại bản đồ phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý (chi tiết đến ấp, khu phố; đối với các huyện, thành phố nguy cơ cao và rất cao phải chi tiết đến tổ dân phố) nhằm có đánh giá lại toàn diện về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, từ đó đề ra giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả.

b) Trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ, rà soát phương án bố trí, sắp xếp các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn để vừa đảm bảo việc phòng chống dịch được chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa, đi lại được thuận tiện trong phạm vi nội huyện, thành ph.

c) Đối với các địa bàn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và các khu phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền: UBND cấp huyện, cấp xã có kế hoạch bảo đảm các yêu cầu y tế; cung cp đầy đủ lương thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu và tăng cường an ninh trật tự, an toàn xã hội cho người dân ngay tại xã, phường, thị trấn và tại khu phong tỏa.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân, tchức theo trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-
19
(để báo cáo);
- Thường trực T
nh ủy (để báo cáo);
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND t
nh;
- TV. Trung tâm Chỉ huy phòng, ch
ng dịch Covid-19 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

(Đảng, chính quyền, đoàn thể);
-
UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo KG, Đài PT&TH Kiên Giang;
- Cổng TT Điện tử tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, tthu
y.

CHỦ TỊCH
Lâm Minh Thành