Quyết định 2213/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Đắk Nông
Số hiệu: 2213/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2213/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2017 CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Công văn số 8209/BKHĐT-ĐTNN, ngày 05/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1982/SKH-TTXTĐT ngày 07 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Đắk Nông năm 2017 có sử dụng ngân sách tỉnh như sau:

1. Nội dung hoạt động:

- Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư;

- Tham dự Hội nghị, Hội thảo do các tỉnh hoặc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức; Hội nghị giao ban công tác xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên;

- Rà soát, thu thập, cập nhật thông tin và xây dựng ấn phẩm mới;

- Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư;

- Tư vấn làm hồ sơ miễn phí cho Nhà đầu tư khi đến đầu tư vào tỉnh Đắk Nông;

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận ưu đãi đầu tư;

- Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính thực hiện dự án;

- Hội nghị Xúc tiến Đầu tư các dự án vào khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch Marketing trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư giai đoạn từ năm 2017-2020;

- Hội thảo phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với Nông nghiệp;

- Hội thảo kết nối thu hút đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản đầu tư vào Đắk Nông;

- Triển khai các chương trình làm việc với các cơ quan ngoại giao, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để kêu gọi đầu tư.

(Theo phụ lục đính kèm)

2. Kinh phí thực hiện: 936 triệu đồng (Chín trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn), từ nguồn phân bổ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017.

Điều 2. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện Chương trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng nội dung, tiến độ và sử dụng ngân sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng chuyên môn (theo dõi);
- Lưu: VT, KTKH-VB.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2017 CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tnh Đk Nông)

STT

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư

Thời gian tổ chức

Đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện

Thời gian tổ chức thực hiện

Địa điểm tổ chức

Mục đích/ Nội dung của hoạt động

Ngành/ lĩnh vực kêu gọi đầu tư

Địa bàn/ tnh/ vùng kêu gọi đầu tư

Căn cứ triển khai hoạt động

Đơn vị phối hợp

Kinh phí (triệu đồng)

Trong nước

Nước ngoài

Tổ chức/ cơ quan trong nước

Tổ chức/ cơ quan nước ngoài

Doanh nghiệp

Ngân sách cấp

Chương trình XTĐT Quốc gia

Khác (tài trợ)

Trong nước

Nước ngoài

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình công tác năm UBND tỉnh phê duyệt

 

 

 

 

66

0

0

 

Hoạt động 1: Xây dựng kế hoạch marketing trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư giai đoạn 2017-2020

Quý II

Sở KH và ĐT

 

Đắk Nông

 

Nắm bắt nhu cầu đầu tư của NĐT; Thu hút đầu tư vào tỉnh đến năm 2020 xác định được những tiềm năng, lợi thế của tỉnh

Tất cả các lĩnh vực

Toàn tỉnh

Chương trình công tác năm UBND tỉnh phê duyệt

Các S, ngành, UBND các huyện, thị xã

 

 

 

36

0

0

 

Hoạt động 2: Tìm kiếm nhu cầu đầu tư của Doanh nghiệp Nhật Bản.

Quý II

SKH và ĐT

 

Đk Nông

 

Nắm bắt nhu cầu đu tư của NĐT; Thu hút đầu tư vào tỉnh Đắk Nông

Tất cả các lĩnh vực

Toàn tỉnh

Chương trình công tác năm UBND tỉnh phê duyệt

 

 

 

 

30

0

0

2

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình công tác năm UBND tỉnh phê duyệt

Các S, ngành, UBND các huyện, thị xã

 

 

 

120

0

0

 

- Hoạt động 1: Xây dựng 2 dự án tiền khả thi

Quý II

S KH và ĐT

 

Đắk Nông

 

Tập trung kêu gọi đầu tư dự án trọng điểm của tỉnh

 

Một số huyện, thị xã

Chương trình công tác năm UBND tnh phê duyệt

Các S, ngành, UBND các huyện, thị xã

 

DN tư vấn dự án

 

90

0

0

 

- Hoạt động 2: Xây dựng thông tin cơ bn của 10 dự án

Quý II

S KH và ĐT

 

Đk Nông

 

Cung cấp thông tin kêu gọi đầu tư

Tất cả các lĩnh vực

Toàn tnh

Chương trình công tác năm UBND tnh phê duyệt

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã

 

DN tư vấn dự án

 

30

0

0

3

Tham dự Hội nghị, Hội thảo do các tnh hoặc do Bộ KH và ĐT tổ chức; Hội nghị giao ban công tác xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên

Cả năm

 

 

C nước

 

 

 

 

Chương trình công tác năm UBND tỉnh phê duyệt

Các S, ngành, UBND các huyện, thị xã

 

 

 

16

0

0

 

- Hoạt động 1: Tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư do vùng Tây nguyên tổ chức tại Tp. Buôn Ma Thut, tỉnh Đắk Lk

Quý I

S KH và ĐT

 

Cả nước

 

Hợp tác, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư

Tất cả các lĩnh vực

 

Chương trình công tác năm UBND tnh phê duyệt

 

 

 

 

8

0

0

 

- Hoạt động 2: Tham dự Hội nghị xúc tiến do các tỉnh phía Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức

 

S KH và ĐT

 

Cả nước

 

Hợp tác, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư

Tất cả các lĩnh vực

 

Chương trình công tác năm UBND tỉnh phê duyệt

 

 

 

 

8

0

0

4

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư các dự án vào khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tnh

Quý IV

S KH và ĐT

 

Đắk Nông

 

Hợp tác, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư với các tỉnh

Nông nghiệp, công nghiệp

 

Chương trình công tác năm UBND tnh phê duyệt

 

 

 

 

51

0

0

5

Rà soát, thu thập, cập nhật thông tin và xây dựng ấn phẩm mi

Quý III

S KH và ĐT

 

Đắk Nông

 

 

 

 

Chương trình công tác năm UBND tỉnh phê duyệt

Các S, ngành, UBND các huyện, thị xã

 

 

 

360

0

0

 

- Hoạt động 1: Rà soát, thu thập, biên tập, cập nhật thông tin, hình ảnh trong các ấn phẩm, tài liệu quảng bá

 

S KH và ĐT

 

Đắk Nông

 

Giới thiệu tổng quan về tỉnh Đắk Nông

 

 

Chương trình công tác năm UBND tnh phê duyệt

 

 

 

 

140

0

0

 

- Hoạt động 2: Biên tập thông tin tài liu lợi thế, chính sách thu hút đu tư dự án trọng điểm của tnh.

 

S KH và ĐT

 

Đắk Nông

 

Giới thiệu dự án trọng điểm của tnh

 

 

Chương trình công tác năm UBND tỉnh phê duyệt

 

 

 

 

100

0

0

 

- Hoạt động 3: Biên dịch thông tin sang tiếng nước ngoài (Anh, Nhật, Hàn)

 

S KH và ĐT

 

Đắk Nông

 

Tìm kiếm nhu cầu đu tư trong và ngoài nước. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

 

 

Chương trình công tác năm UBND tnh phê duyệt

 

 

 

 

30

0

0

 

- Hoạt động 4: Xây dựng phim phóng sự về đầu tư

 

S KH và ĐT

 

Đk Nông

 

Giới thiệu tổng quan về môi trường đầu tư của tnh Đắk Nông

 

 

Chương trình công tác năm UBND tnh phê duyệt

 

 

 

 

90

0

0

6

Các hoạt động tuyên truyền, qung bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

 

 

 

Đắk Nông

 

Quảng bá về tiềm năng lợi thế, cơ chế chính sách và thông tin kinh tế của tỉnh

 

 

Chương trình công tác năm UBND tỉnh phê duyệt

 

 

 

 

45

0

0

 

- Hoạt động 1: Truyền thông quảng bá thông tin tnh Đắk Nông trên 03 tạp chí trong vả ngoài nước

Quý I, III

S KH và ĐT

 

Đắk Nông

 

 

 

 

Chương trình công tác năm UBND tỉnh phê duyệt

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã

 

 

 

45

0

0

7

Hỗ trợ Doanh nghiệp tiếp cận ưu đãi đầu tư

Quý III

S KH và ĐT

 

Đk Nông

 

 

 

 

Chương trình công tác năm UBND tnh phê duyệt

Các s, ban, ngành, UBND huyện, thị xã

 

 

 

20

0

0

8

Hội thảo phát triển du lịch cộng đồng gn với nông nghiệp.

Quý III

SKH và ĐT

 

Đắk Nông

 

 

 

 

Chương trình công tác năm UBND tnh phê duyệt

Các s, ban, ngành, UBND huyện, thị xã

 

 

 

50

0

0

9

Hội thảo kết nối đu tư doanh nghiệp Hàn, Nhật Bn đầu tư vào Đắk Nông

Quý III

SKH và ĐT

 

Đắk Nông

 

Nắm bắt nhu cầu đầu tư của DN FDI

 

 

Chương trình công tác năm UBND tnh phê duyệt

Các S, ngành, UBND các huyện, thị xã

Các Tổng lãnh sự quán và Cơ quan xúc tiến nước ngoài tại HCM

 

 

64

0

0

10

Triển khai các chương trình làm việc với các cơ quan ngoại giao, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để kêu gọi đầu tư

Quý IV

SKH và ĐT

 

Đắk Nông

 

Hợp tác, học hi kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư

 

 

Chương trình công tác năm UBND tỉnh phê duyệt

Các S, ngành, UBND các huyện, thị xã

Trung tâm XTĐT và các DN FDI

 

 

24

0

0

11

Hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện thủ tục hành chính; Tư vấn làm hồ sơ miễn phí cho Nhà đầu tư khi đến đầu tư vào tỉnh Đắk Nông.

Cả năm

SKH và ĐT

 

Đắk Nông

 

 

 

 

Chương trình công tác năm UBND tỉnh phê duyệt

Các S, ngành, UBND các huyện, thị xã

 

 

 

120

0

0

 

TNG CNG

 

936

0

0

Ghi chú:

Cột 1: Nêu rõ tên hoạt động XTĐT

Cột 2: Thời gian thực hiện hoạt động; trường hp kéo dài sang năm tiếp theo cần ghi rõ tiến độ thực hiện

Cột 3: Đối với các sự kiện/ chương trình XTĐT đề nghị ghi rõ địa điểm tổ chức; đối với các hoạt động xây dựng nội dung XTĐT ghi rõ đơn vị thực hiện

Cột 4: Mô t chi tiết về mục đích/ nội dung của hoạt động

Cột 5: Nêu rõ căn cđtriển khai hoạt động (theo quyết định, chthị của cấp nào...)

Cột 6, 7: Thành phần dự kiến các cơ quan bộ ngành trong nước, quốc tế tham gia, phối hp thực hiện hoạt động

Cột 8, 9: Thành phần dự kiến mời doanh nghiệp trong nước, nước ngoài tham gia, phối hợp thực hiện hoạt động

Cột 10, 11, 12: Nêu rõ kinh phí dự kiến của hoạt động; 1 hoạt động có thể phối hợp sử dụng kinh phí từ 1 hoặc cả 3 nguồn kinh phí