Quyết định 2199/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số hiệu: 2199/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2199/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 05 tháng 12 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1494/TTr-SVHTT ngày 11 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (báo cáo);
- TT:TU, HĐND, UBND, MT tnh (báo cáo);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH - HĐND tnh;
- Đoàn Thanh niên tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tnh, Hội Cựu Chiến binh tnh;
- Công an tỉnh:
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các phòng: NC, Tổng hợp - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HV, HPN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 27 háng 7 năm 2016 của y han nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan và địa phương về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; tạo sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác này.

2. Hoạt động phối hợp liên ngành dựa trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình và trên cơ sở phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mi cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

3. Công tác phối hợp phải dựa trên nguyên tắc đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm bằng kết quả thực tiễn; tăng cường việc thu nhập dữ liệu có chất lượng cao nhằm hỗ trợ việc chia sẻ thông tin chính xác để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động.

4. Phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Đề cao trách nhiệm cá nhân người đng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực gia đình.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phòng ngừa bạo lực gia đình:

a) Thông tin, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình;

b) Tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình;

c) Phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình:

a) Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình;

b) Tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Thống kê, báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

Điều 5. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và chế độ tài chính hiện hành.

2. Từ các nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn huy động hp pháp khác.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Phối hợp phòng ngừa bạo lực gia đình

1. Phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình:

a) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì việc cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh;

b) Các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao.

2. Phối hợp truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình:

a) Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp nội dung, ấn phẩm truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp cho các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan và địa phương;

b) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tuyên truyền kịp thời, chính xác các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình, những mô hình, tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, phản ảnh, phê phán những vụ việc bạo lực gia đình xảy ra.

c) Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình;

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong tổ chức nh;

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao và các Sở, ngành liên quan.

3. Phối hợp trong giáo dục chuyển đi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình:

a) Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp nội dung, kiến thức giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan và địa phương;

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục ngoại khóa phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

c) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc lồng ghép nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội.

d) Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình xử lý vụ việc bạo lực gia đình;

đ) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ kiểm sát viên và thẩm phán các cấp để thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình truy tố, xét xử;

e) Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho các hội viên, đoàn viên thuộc phạm vi quản lý;

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người dân trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao và các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan.

4. Phối hợp trong tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình:

a) Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp nội dung, hướng dẫn tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

b) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan;

c) Sở Y tế chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan;

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình trong cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao và các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan.

5. Phối hợp trong hòa giải mâu thuẫn gia đình:

a) Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình liên quan đến hòa giải mâu thuẫn gia đình;

b) Sở Tư pháp hướng dẫn các giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ sở; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, tổ chức liên quan bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải mâu thuẫn gia đình cho hòa giải viên cơ sở;

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ sở theo hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao và các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan.

6. Phối hợp phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình:

a) Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn xây dựng, phát triển mô hình và đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh;

b) Các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.

Điều 7. Phối hợp phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

1. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ, chuyển gửi an toàn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng.

2. Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Sở Y tế chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và chuyển gửi trong hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

5. Sở Tư pháp chỉ đạo trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý và chuyển gửi an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình.

6. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các cấp hội, đoàn phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, cung cấp các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng, chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, thực hiện biện pháp can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình theo địa bàn quản lý; xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa bàn giáp ranh.

Điều 8. Phối hợp thống kê, báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình

1. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, hướng dẫn việc thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo kết quả về phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo định kỳ về kết quả phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý ngành và địa bàn quản lý, gửi về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp.

a) Báo cáo 6 tháng trước ngày 10/7, báo cáo năm trước ngày 10/12 hằng năm.

b) Thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 9. Phối hợp thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình

1. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn trọng điểm.

2. Các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn trọng điểm; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quy chế này.

2. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành tnh, các cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình theo từng giai đoạn sau khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình các cấp.

6. Bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả thực hiện Quy chế theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan

1. Chủ động triển khai, thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung cần phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Triển khai bộ chỉ stheo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.

4. Cử đơn vị đầu mối về phòng, chống bạo lực gia đình tham gia các hoạt động phối hợp liên ngành theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao.

Điều 12. Trách nhiệm cửa Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Chủ động triển khai, thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương thông qua Ban chỉ đạo công tác gia đình cùng cấp.

4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bo lực trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Th thao.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế nếu có phát sinh, vướng mắc, các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi văn bản về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.