Quyết định 2190/QĐ-TTg năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
Số hiệu: 2190/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2190/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tham gia Phó Trưởng ban Thường trực, thay ông Nguyễn Hải Đường.

2. Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, tham gia Phó Trưởng ban, thay bà Nguyễn Thị Xuyên.

3. Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, tham gia Phó Trưởng ban, thay ông Phan Văn Mãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND tnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).T

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam