Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2021 ban hành "Hướng dẫn thực hiện thí điểm cách ly người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 (F1) tại nhà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang"'
Số hiệu: 2186/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Nguyễn Lưu Trung
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2186/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CÁCH LY NGƯI TIẾP XÚC GẦN VỚI BỆNH NHÂN COVID-19 (F1) TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đi, b sung một s điều của Luật T chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định s 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định s 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định s 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hưng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19”;

Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình s 475/TTr-SYT ngày 07/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn thực hiện thí điểm cách ly người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 (F1) tại nhà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”.

Điều 2. Hướng dẫn thực hiện thí điểm cách ly người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 (F1) tại nhà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được áp dụng thực hiện thí điểm từ ngày 07/9/2021. Sau đó đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm triển khai rộng rãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân, tổ chức theo trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 của QĐ;
- Thủ tướng Chính phủ;
- BCĐQG. PCD Covid-19;
- TV. BCĐ PCD Covid-19 tỉnh;
- TV. TTCH PCD Covid-19 tỉnh;
- TT. HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
-
UBND các huyện, thành phố;
- UBND xã
, phường, thị trn;
- Báo KG, Đài PT&TH Kiên Giang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Website Kiên Giang;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: V
T, pthtran “HT”.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lưu Trung

 

HƯỚNG DẪN

CÁCH LY NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI BỆNH NHÂN COVID-19 (F1) TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH

- Cung cấp các hướng dẫn và quy định về quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 (F1) tại nhà (hộ gia đình riêng lẻ, chung cư, ký túc xá, khách sạn, trụ sở cơ quan, đơn vị...).

- Giảm tải hệ thống giường cách ly, nhân lực y tế, nhân lực các tổ chuyên môn, an ninh trật tự, phục vụ hậu cần của Ban Điều hành khu cách ly tp trung F1.

- Giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tâm lý thoải mái cho người được cách ly.

- Giảm chi phí cách ly cho các trường hợp F1.

- Tạo điều kiện cho các trường hợp F1 có thể làm việc tại nhà.

II. YÊU CẦU

- Các trường hp F1 và gia đình cam kết thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng quy định.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện cách ly F1 tại nhà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang an toàn, hiệu quả theo Hướng dẫn.

III. ĐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Trạm y tế các xã, phường, thị trấn; trạm y tế lưu động; trung tâm y tế các huyện, thành phố và các cơ sở được phân công tham gia công tác quản lý các trường hợp F1 tại nhà (sau đây gọi tắt là cơ sở quản lý F1 tại nhà); người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 (F1) cách ly tại nhà.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

3. Nhân viên tham gia công tác quản lý các trường hp F1 tại nhà.

IV. CÁC ĐIU KIỆN THỰC HIỆN

- Phải thuộc một trong những đối tượng được quy định tại điểm 1, mục V.

- Khi nhà của người cách ly tập trung đáp ứng được các điều kiện cách ly theo quy định.

- Người được cách ly, người nhà của người được cách ly cam kết tuân thủ các quy định về cách ly tại nhà.

V. CÁCH LY TẠI NHÀ

1. Đối tượng:

1.1. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (sau đây gọi là F1).

- Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà.

- Người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà.

- Những người sng cùng hộ gia đình, sống cùng nhà với ca bệnh xác định.

1.2. Những người đang cách ly tập trung đủ 07 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà.

1.3. Những trường hp F1 không được cách ly tại nhà gồm: Những người cùng phòng ở, cùng phòng làm việc với ca bệnh xác định.

2. Thời gian:

- Cách ly y tế tại nhà 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 07 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày.

- Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.

3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Là nhà ở riêng lẻ; căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư, cơ sở lưu trú,...

- Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”; có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-COV-2” để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ.

- Phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung.

- Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly.

- Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn (sau đây gọi tắt là dung dịch sát khuẩn tay), có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng.

+ Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải, có màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu vàng để đựng chất thải gồm khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-COV-2” (sau đây được gọi tắt là thùng đựng chất thải lây nhiễm); thùng đựng chất thải sinh hoạt, có nắp đậy, mở bằng đạp chân và có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác (sau đây được gọi tắt là thùng đựng chất thải sinh hoạt).

+ Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng; đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ.

+ Có máy giặt hoặc xô, chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt.

+ Có chổi, cây lau nhà, giẻ lau, 02 xô và dung dịch khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường để người cách ly tự làm vệ sinh khử khuẩn phòng. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hằng ngày.

- Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phòng, chống lây nhiễm (khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bảo hộ, quần, áo) để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly.

- Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà.

4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà:

- Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà; có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu tại Phụ lục 1.

- Không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác. Không tiếp xúc với động vật nuôi.

- Luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng Vietnam health declaration (VHD) hoặc Bluezone trong suốt thời gian cách ly.

- Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc, hỗ trợ (nếu có) sẽ đo cho người cách ly.

- Không dùng chung các đồ dùng, vật dụng cá nhân như bát, đũa, thìa, cc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác.

- Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày theo hướng dẫn tại Phụ lục 3.

- Phân loại chất thải theo hướng dẫn tại Phụ lục 3.

- Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

- Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Đối với F1 thuộc tiểu mục 1.3, mục 1, phn V tại Hướng dẫn này thì lấy mẫu xét nghiệm thêm 1 ln vào ngày thứ 7 cách ly tại nhà.

5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà:

- Có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu tại Phụ lục 1 và cùng ký cam kết với người chăm sóc, htrợ người cách ly theo mẫu tại Phụ lục 2.

- Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly.

- Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà.

- Nếu trường hp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền cn người chăm sóc, hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc, hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu tại Phụ lục 2.

- Cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly hàng ngày.

- Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở.

- Thu gom chất thải từ phòng cách ly theo hướng dẫn tại Phụ lục 3.

- Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế (trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế).

- Tự theo dõi sức khỏe. Khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế.

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn nhà ở hàng ngày.

- Tất cả người ở cùng nhà được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 03 lần vào ngày thứ nht, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 ktừ khi người cách ly bắt đầu cách ly (trừ người ở cùng nhà đã chuyn đi ở nơi khác), sắp xếp một khu vực trong nhà đ nhân viên y tế ly mu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu.

- Trường hợp có người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly thì người chăm sóc, hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số ln xét nghiệm giống như ngưi cách ly.

6. Yêu cầu đối với cán bộ y tế:

- Hàng ngày tiếp nhận thông tin và kiểm tra tình trạng sức khỏe người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly. Hỗ trợ người cách ly đo thân nhiệt nếu người cách ly không tự đo được. Ghi chép kết quả giám sát vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày.

- Thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà theo quy định. Việc lấy mẫu xét nghiệm có thể thực hiện trong phòng cách ly hoặc chọn khu vực thông thoáng, cuối hướng gió, đảm bảo không tiếp xúc với người khác, gần phòng cách ly, đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh. Vệ sinh khử khuẩn và thu gom chất thải trong quá trình lấy mẫu để xử lý theo quy định.

- Hướng dẫn người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà thu gom chất thải theo hướng dẫn tại Phụ lục 3.

- Báo cáo ngay cho y tế tuyến trên và chính quyền địa phương khi người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có biểu hiện mắc bệnh như sốt, ho, khó thở và các biểu hiện sức khỏe khác.

- Nếu người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.

7. Yêu cầu đối với UBND cấp xã

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà theo mẫu tại Phụ lục 4.

- Cung cấp cho người cách ly và người ở cùng nhà thông tin (họ tên, số điện thoại) của cán bộ y tế chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe để liên hệ.

- Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, không để người được cách ly đi ra khỏi phòng cách ly, khu cách ly; giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly.

- Yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà.

- Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà để xử lý theo quy định.

- Trường hợp cả gia đình người cách ly đều là F1, đề nghị bố trí hỗ trợ cung cấp thực phẩm, các nhu yếu phẩm và các yêu cầu cần thiết khác đến tận nhà ở/hộ gia đình của người cách ly.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Triển khai nội dung Hướng dẫn cách ly F1 tại nhà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cho các huyện, thành phố thực hiện.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và trung tâm y tế huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện; phối hợp với chính quyền địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ, chỉ định tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly theo quy định.

- Chỉ đạo trung tâm y tế huyện, thành phố tham mưu UBND các huyện, thành phố:

+ Xây dựng kế hoạch cách ly F1 tại nhà trên địa bàn trình UBND huyện, thành phố phê duyệt.

+ Chỉ đạo các trạm y tế tham mưu cho UBND xã, phường, thị trấn thực hiện các điều kiện cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch Covid-19 phải theo quy định.

+ Chỉ đạo các trạm y tế tổ chức thẩm định điều kiện cách ly y tế cho đối tượng F1, sau đó tham mưu Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ban hành quyết định cách ly F1 tại nhà. Hàng ngày, trạm y tế sẽ tiếp nhận thông tin và kiểm tra tình trạng sức khỏe người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly; hỗ trợ đo thân nhiệt nếu những đối tượng này không tự lo được; ghi chép kết quả giám sát vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày.

+ Phối hp với lực lượng công an địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đi với người nhập cảnh là người nước ngoài đã kết thúc cách ly tập trung.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:

Phối hp với các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, người được cách ly và gia đình người được cách ly hiểu, nâng cao ý thức tự giác, hợp tác với chính quyền địa phương, cũng như cơ quan chuyên môn chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với ngành y tế trong việc triển khai thực hiện Hướng dẫn cách ly F1 tại nhà an toàn và hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện.

- Chỉ đạo trung tâm y tế tham mưu xây dựng kế hoạch hướng dẫn cách ly F1 tại nhà trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, cơ quan y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 cho người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người nhà theo quy định.

- Chỉ đạo UBND cấp xã huy động lực lượng công an, quân sự, tổ dân phố, ban ấp, các tổ chức đoàn thể địa phương, các Tổ Covid cộng đồng và nhân dân tăng cường theo dõi, giám sát việc chấp hành các yêu cầu phòng, chống dịch, theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người đã kết thúc cách ly y tế tập trung về nơi lưu trú, các trường hợp F1 tại nhà trên địa bàn.

- Chỉ đạo, phân công cụ thể trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan giám sát cách ly tại nhà sẽ gồm lực lượng dân quân, công an, y tế và Tổ Covid cộng đồng phối hợp thực hiện. Trong đó:

+ Lực lượng dân quân, công an sẽ đảm nhận việc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, giám sát sự tuân thủ cách ly.

+ Lực lượng y tế sẽ đảm trách việc hướng dẫn người cách ly khai báo, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe trên ứng dụng QR Code, Vietnam Health Declaration (VHD) hoặc Bluezone.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn (đơn vị được giao nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải lây nhiễm) hoặc ký hợp đồng thu gom, xử lý rác thải lây nhiễm với đơn vị chuyên môn tổ chức thu gom và xử lý rác thải lây nhiễm đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly theo Hướng dn; tchức quản lý, giám sát thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly y tế tại nhà; giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly; tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm để xử lý theo quy định. Nếu người cách ly có kết quả xét nghiệm dương tính thì báo trung tâm y tế xử lý theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại mục 7 phần V.

- Treo biển cảnh báo trước cửa nhà có F1 cách ly tại nhà.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để được hỗ trợ giải quyết./.

 

PHỤ LỤC 1

MU CAM KẾT THỰC HIỆN CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BẢN CAM KẾT

Thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà phòng, chng dịch Covid-19

Họ và tên người cách ly: ………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD: ……………………………… Điện thoại: ……………………………

Họ và tên chủ hộ/đại diện người ở cùng nhà: ………………………………………….

Số CMND/CCCD: ……………………………… Điện thoại: ……………………………

Địa chỉ nhà ở (nơi thực hiện cách ly y tế): ………………………………………………

I. NGƯỜI CÁCH LY

Tôi xin cam kết thực hiện tốt các biện pháp cách ly y tế tại nhà cụ thể như sau:

1. Chấp hành nghiêm quy định về cách ly y tế tại nhà. Cách ly đủ số ngày theo quy định. Tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi kết thúc cách ly y tế theo quy định.

2. Tuyệt đối không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly.

3. Thực hiện đầy đủ thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế. Cài đặt và sử dụng các phần mềm khai báo y tế điện tử. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày và thông báo cho cán bộ y tế khi có biểu hiện ho, sốt, đau rát họng, khó thở...

4. Phối hợp với cán bộ y tế để được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong quá trình cách ly theo quy định.

Nếu vi phạm cam kết, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và đền bù các chi phí phát sinh do việc tôi không tuân thủ các quy định về cách ly y tế tại nhà.

II. CHỦ HỘ/ĐẠI DIỆN NGƯỜI Ở CÙNG NHÀ

Tôi xin cam kết:

1. Đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cách ly y tế tại nhà đối với người cách ly. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn và thu gom rác thải hàng ngày theo quy định.

2. Theo dõi, giám sát, nhắc nhở người cách ly thực hiện đúng các yêu cầu về cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19, không ra khỏi nhà và cách ly đủ thời gian theo quy định.

3. Không tiếp xúc gần với người cách ly.

4. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế (trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế).

5. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở.

6. Tự theo dõi sức khỏe. Khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế.

7. Phối hợp với cán bộ y tế để được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

8. Người ở cùng nhà hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, thực hiện thông điệp 5K và ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà.

Nếu vi phạm cam kết, tôi xin chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

 


Đại diện T dân phố/ấp/khu phố
……., ngày … tháng … năm 202…
Người cách ly
UBND cấp xã
Chủ hộ/Đại diện người ở cùng nhà
 

PHỤ LỤC 2

MẪU BẢN CAM KT CHO NGƯỜI CHĂM SÓC, HỖ TRNGƯỜI CÁCH LY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Họ và tên người cách ly: …………………………………………………………………..

S CMND/CCCD: ……………………………………... Điện thoại: …………………….

Họ và tên người chăm sóc, hỗ trợ: ………………………………………………………

S CMND/CCCD: ……………………………………... Điện thoại: …………………….

Tôi là người chăm sóc, h trợ người cách ly tại nhà tại đa chỉ: .................................

………………………………………………………………………………………………..

xin cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn cho người cách ly và bản thân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

2. Cài đặt và sử dụng các phn mềm khai báo y tế điện tử. Thực hiện theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt cho người cách ly và bản thân. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày và thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày và khi bản thân hoặc người cách ly có ho, sốt, đau rát họng, khó thở.

3. Tuyệt đối không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly.

4. Phối hợp với cán bộ y tế để được ly mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong quá trình cách ly theo quy định.

5. Chủ động vệ sinh khử khuẩn phòng cách ly, quần áo, đồ dùng cá nhân và của người cách ly.

Nếu vi phạm cam kết, tôi xin chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

 


Đại diện T dân phố/ấp/khu phố
……., ngày … tháng … năm 202…
Người cam kết
UBND cấp xã
 

PHỤC LỤC 3

VỆ SINH KHỬ KHUẨN, QUẢN LÝ CHT THẢI

1. Vệ sinh khử khuẩn môi trường

- Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tối thiểu 2 lần/ngày tại các vị trí: Sàn nhà, sàn khu vệ sinh và bề mặt thường xuyên tiếp xúc như bàn, ghế, thành giường, tủ quần áo, tủ lạnh, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo, vòi nước,...

- Phải làm sạch bề mặt, đồ dùng, vật dụng trước khi tiến hành khử khuẩn. Người chăm sóc trẻ phải được hướng dẫn thực hiện và đeo khẩu trang, găng tay khi thực hiện làm sạch, khử khuẩn bề mặt môi trường.

- Dung dịch làm sạch và khử trùng bằng chất tẩy rửa thông thường và cồn 70 độ. Thường xuyên sử dụng cồn 70 độ để lau các bề mặt các thiết bị điện, điện tử như công tắc đèn, điều khiển ti vi, điện thoại,... Trước khi lau phải tắt nguồn điện.

2. Khử khuẩn quần áo, đồ dùng của người cách ly

- Giặt riêng quần áo của người cách ly. Tốt nhất giặt ngay trong phòng cách ly và phơi khô tự nhiên hoặc sấy.

- Trước khi giặt, phải ngâm đồ vải với xà phòng giặt trong tối thiểu 20 phút.

3. Quản lý chất thải từ phòng cách ly

3.1. Phân loại chất thải:

Chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng, dụng cụ ăn uống sử dụng 1 lần,... phát sinh từ phòng cách ly tại nhà, nơi lưu trú phải được bỏ vào túi đựng chất thải màu vàng, sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng và buộc chặt miệng túi, tiếp tục bỏ vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có lót túi màu vàng, có nắp đậy kín, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh đặt ở trong phòng cách ly. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

Các chất thải khác (không dính dịch tiết của người cách ly) bỏ vào túi đựng chất thải màu xanh, sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng và buộc chặt miệng túi, tiếp tục bỏ vào thùng đựng chất thải thông thường có lót túi màu xanh, có nắp đậy kín, đặt ở trong phòng cách ly. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THI THÔNG THƯỜNG”.

3.2. Thu gom rác thải:

a) Thu gom tại phòng cách ly:

- Đối với chất thải thông thường (thùng màu xanh), hàng ngày F1 sẽ lấy túi rác buộc kín miệng túi để trước cửa phòng.

- Đối với chất thải có nguy cơ (thùng màu vàng): F1 mở thùng đựng chất thải, buộc kín miệng túi đựng chất thải lại, sau đó lấy ra khỏi thùng, bỏ vào túi đựng chất thải thứ 2, buộc kín miệng túi lại, đem ra để trước cửa phòng.

Sau khi thực hiện phải rửa tay bằng xà phòng với nước hoặc dung dịch sát khuẩn có ít nhất 60% cồn.

b) Thu gom tại nhà:

- Người trong nhà mang khẩu trang và găng tay.

- Lấy cả 2 túi rác trước cửa phòng cách ly mang ra ngoài.

- Túi rác màu xanh thì bỏ chung vô túi rác thải sinh hoạt của gia đình.

- Túi rác màu vàng bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm. Thùng thu gom chất thải lây nhiễm phải có thành cứng, có nắp đậy kín, có bánh xe đy, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”; đặt thùng 1 góc sân, cách xa nơi sinh hoạt của gia đình, bên trong cửa rào.

3.3. Vận chuyển, xử lý rác thải:

a) Trường hợp F1 hoàn thành cách ly tập trung tại nhà:

Tất cả rác thải được xem là rác thải thông thường, tiến hành thu gom, vận chuyn và xử lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Trường hợp F1 trở thành F0:

- Toàn bộ rác thải trong thùng màu vàng được xem là rác thải lây nhiễm.

- UBND cấp xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn (đơn vị được giao nhiệm vụ hoặc được ký hợp đồng thu gom, xử lý rác thải lây nhiễm) đến thu gom và vận chuyển đến cơ sở xử lý rác thải lây nhiễm theo quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường.

- Thực hiện khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế./.

 

PHỤ LỤC 4

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐẢM BẢO CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ

UBND……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /GXN-UBND

……...., ngày.... tháng.... năm 20…

 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐẢM BẢO CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN………………-XÁC NHẬN

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên người cách ly: …………………………………………………………………..

S CMND/CCCD: …………………………………. Điện thoại: …………………………

Họ và tên chủ hộ/đại diện người ở cùng nhà: …………………………………………..

S CMND/CCCD: …………………………………. Điện thoại: …………………………

Địa chỉ nhà ở (nơi thực hiện cách ly y tế): ……………………………………………….

II. NỘI DUNG XÁC NHẬN

Xác nhận Nhà tại địa chỉ nêu trên có đủ điu kiện vcơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Cụ th:

- ………..

- ………..

- ………..

 

 

Nơi nhận:
-
- Lưu:…

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)