Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phân bổ giường bệnh và thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Số hiệu: 2162/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Nguyễn Lưu Trung
Ngày ban hành: 08/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2162/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÂN BỔ GIƯỜNG BỆNH VÀ THU DUNG, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2;

Căn cứ Quyết định s 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2);

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các khu vực điều trị người bệnh Covid-19;

Căn cứ Công văn s 6589/BYT-KCB ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo duy trì công tác khám chữa bệnh thường quy;

Căn cứ Thông báo s 368-TB/TU ngày 13/8/2021 và Thông báo số 374-TB/TU ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 382/TTr-SYT ngày 22/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 2816/KH-SYT ngày 22/8/2021 của Sở Y tế về việc phân bổ giường bệnh và thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (kèm theo Kế hoạch số 2816/KH-SYT ngày 22/8/2021 của Sở Y tế).

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch phê duyệt tại Quyết định này.

Giao Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí và hướng dẫn Sở Y tế thực hiện Quyết định này theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- TV. Trung tâm Chỉ huy tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, tthuy (03b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lưu Trung

 

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2816/KH-SYT

Kiên Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÂN B GIƯỜNG BỆNH VÀ THU DUNG, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2;

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hưng dẫn chn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2);

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19;

Căn cứ Thông báo số 368-TB/TU ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh y về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 6589/BYT-KCB ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg của TTg và đảm bảo duy trì công tác KCB thường quy và Công văn số 996/KCB-QLHN ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ;

Căn cứ vào điều kiện thực tế và năng lực điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch phân bổ giường bệnh và thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tnh Kiên Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá, phân loại người bệnh COVID-19 dựa trên nội dung/tiêu chí/dấu hiệu phân loại mức độ lâm sàng và nguy cơ nhằm đưa ra hướng xử trí kịp thời, phù hp và bố trí ngưi bệnh theo đúng phân tầng điều trị.

2. Xây dựng kế hoạch, phương án thu dung, điều trị; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, thuc, hóa cht, sinh phm ... và nâng cao năng lực chuyên môn sẵn sàng đáp ứng với các tình hung dịch bệnh tại địa phương.

3. Bảo đảm thực hiện các biện pháp cách ly an toàn, triệt để và quy định về phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở điều trị COVID-19.

4. Tuân thủ các hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị COVID-19; phát hiện sớm những trường hp người bệnh có nguy cơ diễn biến nặng để can thiệp kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng người bệnh tiến trin nặng, tử vong tại các cơ sở điu trị.

II. NỘI DUNG

1. Phân tầng và thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19:

1.1. Phân tầng điều trị: gồm có 03 tầng

- Tầng 1: Điều trị người bệnh không triệu chứng

- Tầng 2: Điều trị người bệnh nhẹ và vừa

- Tầng 3: Điều trị người bệnh nặng và nguy kịch

1.2. Thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19:

1.2.1. Không t chức điều trị:

- TTYT huyện Giang Thành, TTYT Tp. Rạch Giá, TTYT huyện U Minh Thượng, TTYT huyện Châu Thành, Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y dược cổ truyền: phải bố trí khu vực sàng lọc, phân luồng, cách ly tạm thi, sơ cấp cứu, vận chuyển người bệnh đến các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 theo phân tầng điều trị. Đồng thời phải xây dựng kế hoạch, phương án thu dung, điều trị khi dịch bùng phát, số lượng bệnh nhân nhiều, các cơ sở điều trị Covid-19 quá tải.

- Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình An, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc: phải bố trí khu vực sàng lọc, phân luồng, cách ly tạm thời, sơ cấp cứu, vận chuyn người bệnh đến các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 theo phân tầng điều trị. Xây dựng kế hoạch, phương án thu dung, điều trị khi dịch bùng phát, s lượng bệnh nhân nhiều, các cơ sở điều trị Covid-19 quá tải, trong đó dành ít nhất 40% giường bệnh đ thu dung, quản lý, điều trị người bệnh Covid-19.

- Các phòng khám đa khoa tư nhân bố trí khu vực sàng lọc, phân luồng, cách ly tạm thời, sơ cấp cứu, vận chuyển người bệnh đến các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 theo phân tầng điều trị.

1.2.2. Điều trị người bệnh không triệu chng (Tầng 1): TTYT Kiên Hải (03 Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện) và các khu điều trị khác bố trí ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do huyện, thành phố thành lập.

1.2.3. Điều trị người bệnh đến mức độ nh và mức độ vừa do đơn vị xem xét phù hp vi từng đơn vị (Tầng 1 và một phần ca Tầng 2): TTYT huyện: An Minh, An Biên, Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Hòn Đất; Bệnh viện đa khoa tỉnh cơ sở cũ (1000 giường) và Bệnh viện dã chiến.

1.2.4. Điều trị người bệnh đến mức độ vừa (Tầng 2): TTYT huyện Vĩnh Thuận, TTYT huyện Giồng Riềng, TTYT thành phố Phú Quốc, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi [các đơn vị phải triển khai ngay: liệu pháp oxy lưu lượng cao qua ng thông mũi (HFNC) và thở máy tại đơn vị, đ xử trí kịp thời khi người bệnh có din biến nặng].

1.2.5. Điều trị người bệnh đến mức độ nặng (một phần ca Tầng 3): TTYT thành ph Hà Tiên.

1.2.6. Điều trị người bệnh đến mc độ nguy kịch (Tầng 3): Bệnh viện đa khoa tỉnh mới (150 giường).

Lưu ý: Các mức độ bệnh phân loại theo Quyết định s 3416/QĐ-BYT .

2. Đánh giá nguy cơ người bệnh (theo Quyết định số 3646/QĐ-BYT):

STT

Màu và phân loại nguy

Nội dung/ tiêu chí/ dấu hiệu

Xử trí

1

Xanh

Mức Nguy cơ thấp

Tuổi ≤ 45 tuổi và không mc bệnh lý nền (Phụ lục 1);

HOẶC

Đã tiêm đủ 2 liều vc xin phòng COVID-19 trước ngày xét nghiệm dương tính ít nhất 12 ngày;

HOẶC

Sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường, SpO2) từ 97% trở lên.

1. Chuyển đến cơ sở thuộc “Tầng 1 của tháp điều trị”.

2. Đánh giá lại mức độ nguy cơ hằng ngày, chuyn màu/mức nguy cơ phù hợp.

2

Vàng

Nguy trung bình

Tuổi từ 46-64 tuổi và không mc bất kỳ bệnh lý nền (Phụ lục 1);

HOẶC

Sc khỏe có dấu hiệu bất thường như sốt (từ 37,5°C trở lên), ho, đau họng, rát họng, đau ngực... (Phụ lục 2); HOẶC SpO2 từ 95% đến 96%; HOẶC

Tuổi ≤ 45 tuổi và mắc một trong các bệnh lý nền (Phụ lục 1).

1. Chuyển vào cơ sở thuộc “Tầng 2 của tháp điều trị”.

2. Đánh giá lại mức độ nguy cơ hằng ngày, chuyển màu/mức nguy cơ phù hợp.

3

Da cam

Nguy cao

Tuổi từ 65 tuổi trở lên và không mc bệnh lý nền (Phụ lục 1);

HOẶC

Phụ nữ có thai;

HOẶC

Trẻ em dưới 5 tuổi

HOẶC SpO2 từ 93% đến 94%.

1. Chuyn vào cơ sở thuộc “Tầng 3 của tháp điều trị”.

2. Đánh giá lại mức độ nguy cơ hằng ngày, chuyển màu/mức nguy cơ phù hợp.

4

Đỏ

Nguy cơ rất cao

Tuổi từ 65 tuổi trở lên và mc một trong các bệnh lý nền (Phụ lục 1);

HOẶC

Người bệnh trong độ tuổi bất kỳ đang trong tình trạng cấp cứu (Phụ lục 3);

HOẶC

SpO2 từ 92% trở xuống;

HOC

Người bệnh đang có tình trạng:

- thở máy

- đang có ống mở khí quản

- liệt tứ chi

- đang điều trị hóa xạ trị.

Chuyn vào cơ sở thuộc “Tầng 3 của tháp điều trị”

3. Điều tr và chuyn tuyến:

- Nguyên tắc điều trị và chuyển viện: phát hiện bệnh nơi nào thì nơi đó tiếp nhận và điều trị theo phân tầng điều trị tại mục 1, không hưng dẫn cho người bệnh tự di chuyn v địa phương nơi cư trú; cơ sở điều trị ở tầng cao hơn, điều trị cho người bệnh thuộc tất cả tầng dưới; khi hết khả năng thu dung, điều trị hoặc người bệnh diễn biến vượt phân tầng điều trị thì chuyển tuyến về cơ sở điều trị tầng cao hơn và cơ sở điều trị ở tầng cao hơn còn khả năng thu dung, điều trị; ưu tiên chuyển đến cơ sở điều trị gần nhất, tránh vận chuyển xa, khi chuyển tuyến phải trao đi thống nhất với cơ sở tiếp nhận điều trị.

- Trong quá trình điều trị, chăm sóc, nếu các đơn vị có những khó khăn về chuyên môn thì báo cáo Sở Y tế để cử đội phản ứng nhanh của Bệnh viện đa khoa tnh xuống hỗ trợ hoặc tiến hành hội chẩn từ xa, tránh chuyển tuyến khi chưa thật cần thiết, không đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

- Trường hợp vượt khả năng chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tnh thì thực hiện chuyển tuyến lên bệnh viện tuyến trên theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

4. Phân b giường bệnh:

STT

Đơn vị

Giường bệnh điều trị giao cho đơn vị

Giưng bệnh điều trị có thể m rộng thêm

Dự kiến giưng bệnh điều trị bố trí ngoài cơ sở điều tr trong tình hung dịch bùng phát

Tng cộng

1.

BVĐK tỉnh cơ sở mới

150

0

0

150

2.

BVĐK tỉnh cơ sở cũ

1000

0

0

1000

3.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

210

0

0

210

4.

TTYT Tp. Hà Tiên

70

0

500

570

5.

TTYT Tp. Phú Quốc

100

50

500

650

6.

TTYT huyện Vĩnh Thuận

30

0

300

330

7.

TTYT huyện Ging Riềng

40

50

100

190

8.

TTYT huyện Gò Quao

20

30

100

150

9.

TTYT huyện Tân Hiệp

20

50

60

130

10.

TTYT huyện An Biên

20

70

0

90

11.

TTYT huyện An Minh

20

80

0

100

12.

TTYT huyện Hòn Đất

20

20

100

140

13.

TTYT huyện Kiên Lương

30

50

100

180

14.

TTYT huyện Kiên Hi

40

10

0

50

Tổng cộng

1770

410

1760

3940

Như vậy, tổng s giường điều trị hiện nay bố trí được là 1.770, có thể mở rộng tại đơn vị là 410 và giưng bệnh b trí ngoài đơn vị là 1.760 nâng tng sgiường bố trí điều trị trong tình huống khẩn cấp như hiện nay lên 3.940.

5. Về tiêu chun xuất viện:

a) Xuất viện vào ngày thứ 10 kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2 khi đạt các tiêu chuẩn sau:

- Không có triệu chứng lâm sàng trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2.

- Tối thiểu lấy hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 gi) có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2; thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi ra viện không quá 24h.

b) Xuất viện vào ngày thứ 14 kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2 khi đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có triệu chứng lâm sàng trong 10 ngày kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2.

- Tối thiểu lấy hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau ti thiểu 24 giờ) có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2; thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi ra viện không quá 24h.

c) Xuất viện sau ngày thứ 14 kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2 (ngày ra viện được xác định là sau 3 ngày kể từ ngày không còn triệu chứng lâm sàng + đảm bảo tiêu chuẩn về kết quả xét nghiệm).

- Có triệu chứng lâm sàng sau 10 ngày kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2.

- Tối thiểu lấy hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ) có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2; thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi ra viện không quá 24h.

d) Đối với tiêu chuẩn xuất viện khi nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30) phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nồng độ vi rút SARS-CoV-2 thấp (Ct ≥ 30) phải giảm dn (giá trị Ct lần 2 > lần 1).

- Người bệnh không có triệu chứng lâm sàng.

- Cơ sở điu trị: khi cho người bệnh xuất viện phải thống nhất với địa phương, để khảo sát, đánh giá tại gia đình người bệnh có đ điều kiện cách ly theo quy định; địa phương phải đảm bảo theo dõi được bệnh nhân hàng ngày và đưa người bệnh đến cơ sở điều trị khi thân nhiệt cao hơn 38⁰C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào.

- Đối với địa phương: khi tiếp nhận bệnh nhân từ cơ sở điều trị, cách ly tại nhà phải đảm bảo đủ điều kiện như nội dung gạch đầu dòng thứ 3 của mục này; nếu nhà người bnh không đủ điều kiện cách ly thì cho người bệnh cách ly riêng biệt tại cơ sở cách ly tập trung hoặc trao đi ngược lại với cơ sở điều trị.

6. Theo dõi sau xuất viện

a) Người bệnh cần tiếp tục được cách ly phù hp tại nhà dưới sự giám sát của y tế cơ sở, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện, thành phố và Trung tâm Kim soát bệnh tật tỉnh thêm 14 ngày và theo dõi thân nhiệt tại nhà 2 lần/ngày, nếu thân nhiệt cao hơn 38°C hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần đến ngay cơ sở y tế đ thăm khám và xử trí kịp thời.

b) Bàn giao, vận chuyển người bệnh sau khi xuất viện: Thực hiện theo Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các văn bản thay thế khác (nếu có).

III. TỔ CHC THỰC HIỆN

1. Phòng Nghiệp vụ y, dược

- Làm đầu mối xây dựng và t chức thực hiện kế hoạch; tham mưu điều chỉnh kế hoạch theo tình hình dịch bệnh trong tỉnh.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác chuyên môn về thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19 theo kế hoạch.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc phục vụ công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

- Đảm bảo công tác báo cáo kịp thời, đúng theo quy định về số liệu người bệnh COVID-19 đang điều trị, tử vong tại các cơ sở điều trị COVID-19.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính

- Tham mưu xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân, test nhanh xét nghiệm.... phục vụ công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

- Phối hợp với Văn phòng SY tế tiếp nhận, phân b các trang thiết bị, vật tư y tế, xe cấp cứu... từ các nguồn tài trợ tới các đơn vị được phân công thu dung, điều trị COVID-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm cung ứng, điều phi các trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân, test nhanh xét nghiệm.... đáp ứng nhu cầu khẩn cấp tại các cơ sở điều trị COVID-19 và bệnh viện dã chiến.

- Phối hợp tổ, ban ca Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức mua sắm các mua sm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân, test nhanh xét nghiệm.... phục vụ công tác phòng, chống dịch.

3. Phòng Tổ chức cán bộ

- Tham mưu bố trí, điều động nhân sự để phục vụ cho công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 theo kế hoạch.

- Triển khai phân bổ nguồn nhân lực nhân viên y tế tăng cường cho các cơ sở điều trị COVID-19 theo phân tuyến điều trị, đảm bảo phù hợp với quy mô của từng đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị điều phối tình nguyện viên đến hỗ trợ các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

- Cập nhật và thống kê tình hình nhân viên y tế bị phơi nhiễm trong quá trình công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn phần sang điều trị COVID-19 của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ về nhân lực y tế cho các huyện, thành phố trong tình huống dịch bùng phát rộng.

- Chịu trách nhiệm phối hp với Bộ Ch huy Quân sự tỉnh bổ sung nguồn nhân lực tại các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho các bệnh viện dã chiến mới chuẩn bị đi vào hoạt động trong thời gian ti.

4. Văn phòng SY tế:

- Đầu mối đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên Cng thông tin điện tử Sở Y tế, nhm đưa những thông tin kịp thời, chính xác nhất ti người dân.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo và giám sát việc nhập dữ liệu vào các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở y tế.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính tiếp nhận, phân bổ các trang thiết bị, vật tư y tế, xe cấp cứu... từ các nguồn tài trợ tới các đơn vị được phân công thu dung, điều trị COVID-19.

5. Phòng Quản lý Bảo hiểm y tế và Hành nghề y dược:

- Tham mưu công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người bệnh COVID-19.

- Tham mưu việc vận động, thu hút y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng, chống dịch của tnh.

6. Thanh tra Sở

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra quy chế thường trực tại các cơ sở điều trị COVID-19 theo quy định.

- Chủ động nắm bắt các thông tin truyền thông trên mạng xã hội, phát hiện kịp thời các thông tin không chính xác với nội dung gây hoang mang dư luận để phối hợp xử lý theo quy định.

7. Các bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thành phố:

- Triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch tại đơn vị.

- Đánh giá, phân loại người nhiễm SARS-CoV-2 theo Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế.

- Đánh giá mức độ lâm sàng người nhiễm SARS-CoV-2 theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế

- Tổ chức tập huấn chuyên môn về chn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mi (SARS-CoV-2) theo Quyết định s 3416/QĐ-BYT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở điều trị COVID-19.

- Chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân, test nhanh xét nghiệm,.... phục vụ công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại đơn vị.

- Tổ chc tập huấn cho các tình nguyện viên tham gia công tác chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện điều trị COVID-19 về phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.

- Thường xuyên kim tra, giám sát, báo cáo kịp thời công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 về Sở Y tế.

Trên đây là Kế hoạch phân bổ giường bệnh và thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Sở Y tế yêu cầu thủ trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện; căn cứ vào tình hình dịch bệnh của tỉnh và địa phương báo cáo Sở Y tế điều chỉnh Kế hoạch cho phù hp; Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về SY tế để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c);
- TT. UBND tỉnh (b/c);
- TV BCĐ. PCDB Cov
id-19 tỉnh (b/c);
-
UBND các huyện, Tp (p/h);
- GĐ và các PGĐ SYT (b/c);
- Các phòng chuyên
môn SYT (t/h);
- Các bệnh viện; TTYT huyện, Tp (
t/h);
- Các PKĐK tư nhân (t/h);
- Trang TTĐT SYT;
- Trang HSCV;
- L
ưu VT, ntphong. “HT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trúc Giang

 

PHỤ LỤC 1

CÁC BỆNH NỀN CÓ NGUY CƠ CAO

1. Đái tháo đường

2. Bệnh phi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh phổi khác

3. Ung thư (đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học, ung thư phổi và bệnh ung thư di căn khác)

4. Bệnh thận mạn tính

5. Ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu

6. Béo phì, tha cân

7. Bệnh tim mạch (suy tim, bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim)

8. Bệnh lý mạch máu não

9. Hội chứng Down

10. HIV/AIDS

11. Bệnh lý thần kinh, bao gồm cả chứng sa sút trí tuệ

12. Bệnh hồng cầu hình liềm

13. Bệnh hen suyễn

14. Tăng huyết áp

15. Thiếu hụt miễn dịch

16. Bệnh gan

17. Rối loạn sử dụng chất gây nghiện

18. Sử dụng corticosteroid hoặc các thuốc ức chế; miễn dịch khác

19. Các loại bệnh hệ thống

 

PHỤ LỤC 2

CÁC DẤU HIỆU, BIỂU HIỆN NHIỄM SARS-COV-2

1. Ho

2. Sốt (trên 37,5 độ C)

3. Đau đầu

4. Đau họng, rát họng

5. Sổ mũi, chy mũi, ngạt mũi

6. Khó thở

7. Đau ngực, tức ngực

8. Đau mỏi người, đau cơ

9. Mất vị giác

10. Mất khứu giác

11. Đau bụng, buồn nôn

12. Tiêu chảy

 

PHỤ LỤC 3

TÌNH TRẠNG CẤP CỨU

1. Rối loạn ý thức

2. Khó th, thở nhanh > 25 lần/phút hoặc SpO2 < 94%

3. Nhịp tim nhanh > 120 nhịp/phút

4. Huyết áp tụt, huyết áp tối đa < 90 mmHg, huyết áp tối thiểu < 60 mmHg

5. Bất kỳ dấu hiệu bất thường khác mà nhân viên y tế chỉ định xtrí cấp cứu.

Công văn 996/KCB-QLHN năm 2021 thực hiện Công điện 1068/CĐ-TTg Ban hành: 18/08/2021 | Cập nhật: 21/08/2021