Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt hình thức, nội dung, cơ cấu điểm phỏng vấn và cách xác định người đạt điểm phỏng vấn tiếp nhận vào làm công chức
Số hiệu: 2157/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: 07/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2157/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HÌNH THỨC, NỘI DUNG, CƠ CẤU ĐIỂM PHỎNG VẤN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI ĐẠT ĐIỂM PHỎNG VẤN TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức;

Theo đề nghị của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tại Tờ trình số 02/TTr-HĐKTSHCC ngày 06/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hình thức, nội dung, cơ cấu điểm phỏng vấn và cách xác định người đạt điểm phỏng vấn tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch: Thông qua phỏng vấn.

2. Nội dung kiểm tra, sát hạch:

2.1. Về trình độ hiểu biết chung: Luật Công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên.

2.2. Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ

+ Khối Tài chính - Kế toán

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Luật Hp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012

+ Khối Tài nguyên và Môi trường.

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

+ Khối Văn phòng HĐND - UBND.

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

- Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

+ Khối Giáo dục và Đào tạo; Công nghệ thông tin

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 12/7/2006.

3. Cơ cấu điểm phỏng vấn và cách xác định người đạt điểm phỏng vấn tiếp nhận vào làm công chức

a) Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

b) Cách xác định người đạt điểm phỏng vấn tiếp nhận vào làm công chức:

- Tham dự đủ 02 phần phỏng vấn (về trình độ hiểu biết chung và về năng lực chuyên môn nghiệp vụ).

- Có điểm của mỗi phần phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 20/9/2021

- Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

Điều 2: Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức có trách nhiệm tổ chức sát hạch, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/9/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hiệp(08b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về phân cấp quản lý công chức Ban hành: 28/06/2021 | Cập nhật: 28/07/2021