Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Quảng Bình
Số hiệu: 2156/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2156/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016 – 2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục th­­ường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1386/TTr-SGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục th­­ường xuyên, bao gồm ngày tựu tr­­ường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày kết thúc năm học, các kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp, ngày nghỉ tết âm lịch như­­ sau:

1. Tựu trường vào ngày 15/8/2016.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2016.

3. Bắt đầu học kỳ I vào ngày 22/8/2016; kết thúc học kỳ I vào ngày 06/01/2017.

4. Bắt đầu học kỳ II vào ngày 09/01/2017; kết thúc học kỳ II vào ngày 23/5/2017.

5. Kết thúc năm học vào ngày 26/5/2017.

6. Thi THPT quốc gia năm 2017, thi học sinh giỏi quốc gia các cấp học (theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ và của Sở GD & ĐT).

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 31/5/2017.

8. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 trước ngày 31/7/2017.

9. Nghỉ tết âm lịch năm 2017 (đối với giáo viên) ít nhất là 07 ngày.

Điều 2. Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong tr­­ường hợp đặc biệt: Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND tỉnh sẽ quyết định.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù;

- Bố trí thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ tr­­ưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng