Quyết định 2149/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017
Số hiệu: 2149/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2149/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƯA XẺ GỖ TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1069/SNN-CCLN ngày 28/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm 01 cơ sở cưa xẻ gỗ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy thuộc Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017;

Bổ sung 01 cơ sở cưa xẻ gỗ tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy vào Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch và hoạt động của cơ sở cưa xẻ gỗ phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy; Chủ tịch UBND xã Liên Thủy, thị trấn Kiến Giang - huyện Lệ Thủy và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng