Quyết định 2130/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 2130/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Ngọc Tam
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2130/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIM XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2395/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng.KSTT, TTPVHCC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HCT.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Thủ tục: Cấp, cấp lại sổ Bảo trợ xã hội

1. Nội dung đơn giản hoá

- Về tên thủ tục: Kiến nghị đổi tên thủ tục hành chính, từ “Cấp, cấp lại sổ Bảo trợ xã hội” thành “Cấp lại sổ Bảo trợ xã hội”

- Lý do: Sửa đổi lại tên thủ tục thành “Cấp lại sổ Bảo trợ xã hội” là do sau khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định trợ cấp xã hội thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký và cấp ngay số bảo trợ xã hội cho đối tượng được htrợ. Chỉ cấp lại sổ bảo trợ xã hội trong trường hợp hết sổ hoặc mất sổ cho đối tượng.

- Về thời hạn giải quyết: Quy định cụ thể thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 05 ngày ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện vẫn đảm bảo thời gian để cơ quan giải quyết (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện) có thể thẩm định hồ sơ cấp lại sổ bảo trợ xã hội đúng đối tượng quy định; giúp nâng cao trách nhiệm của cán bộ được giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ, tránh trường hp bỏ quên hồ sơ; tránh gây phiền hà, tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao chỉ số hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính ở địa phương.

2. Kiến nghị thực thi

Bổ sung thêm khoản 6 vào Điều 9 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính như sau:

a) Để thuận lợi công tác quản lý và chi trả, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện thực hiện việc cấp số Bảo trợ xã hội cho đối tượng.

b) Thời gian để cấp lại sổ Bảo trợ xã hội khi bị mất hay hết sổ là 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”

3. Lợi ích của phương án đơn giản hóa

Giúp nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ, tránh trường hợp bỏ quên hồ sơ; tránh gây phiền hà, tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao chỉ số hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính; giúp đối tượng giảm thời gian chờ đợi kết quả, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội.