Quyết định 21/QĐ-VKSTC năm 2022 về Danh mục tài sản mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Số hiệu: 21/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành: 22/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát và giấy chứng minh Kiểm sát viên;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2015/UBTVQH13 ngày 14/7/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Công văn số 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tại Báo cáo số 200/TTr-C3 ngày 18/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân

1. Trang phục sử dụng cho Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân (trang bị cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trường Đại học kiểm sát Hà Nội và Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh); đối với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện theo quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí mua sắm tài sản tập trung tại Điều 1 Quyết định này từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước giao cho ngành Kiểm sát và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đơn vị tổ chức thực hiện mua sắm tập trung

Việc mua sắm tập trung tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; mua sắm tập trung được áp dụng theo phương thức ký thỏa thuận khung, quy định của Luật đấu thầu.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/QĐ-VKSTC ngày 31/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành danh mục mua sắm tài sản công tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh danh mục và đầu mối đơn vị mua sắm tập trung, Cục Kế hoạch - Tài chính báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trong ngành Kiểm sát nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC(để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Viện trưởng VKSND tối cao;
- Bộ Tài chính (Cục QLCS);
- Cổng thông tin điện tử VKSNDTC;
- Lưu: VT,(C3, LĐC,PTSTP).T.110b.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng