Quyết định 21/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 21/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2017/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu b, phục hi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thng cảnh;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thng cảnh;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu b, phục hồi di tích;

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hưng dn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có di tích chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN - TP. HCM);
- Bộ VHTTDL;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy và các Ban đảng;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể t
nh;
- Sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các cấp;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Ng
c).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 21/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh (sau đây gọi chung là di tích) đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng trong Danh mục kiểm kê di tích được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cp huyện, cấp xã nơi có di tích; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Nội dung quản lý nhà nước về di tích

Thực hiện theo Điều 54 Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001.

Điều 4. Xếp hạng di tích

1. Di tích quốc gia đặc biệt;

2. Di tích quốc gia;

3. Di tích cấp tỉnh;

4. Di tích chưa được xếp hạng trong Danh mục kiểm kê di tích đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Yêu cầu của việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

1. Giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích;

2. Có dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích;

3. Có thỏa thuận chuyên môn đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch;

4. Công bố công khai qui hoạch, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại địa phương (xã, phường, thị trn) nơi có di tích.

Điều 6. Nguồn tài chính để bảo vệ, phát huy giá trị di tích

1. Nguồn tài chính để bảo vệ, phát huy giá trị di tích gồm:

a) Vốn ngân sách nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện);

b) Vốn thu từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích;

c) Vốn xã hội hóa.

2. Ngân sách Trung ương (nếu có) và ngân sách tỉnh ưu tiên đầu tư cho các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị các di tích tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Quy định này.

3. Ngân sách cấp huyện đầu tư cho các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị các di tích nêu tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 Quy định này.

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ DI TÍCH

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với toàn bộ di tích, các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; trực tiếp quản lý các di tích cấp quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về các hoạt động bảo quản, tu b, phục hồi phát huy giá trị toàn bdi tích trên địa bàn tỉnh;

b) Ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh;

c) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về di tích;

d) Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; khen thưng và xử lý vi phạm về di tích;

đ) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành tỉnh có liên quan vận động, khuyến khích các nguồn lực trong xã hội, đặc biệt là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh để lựa chọn đưa vào danh mục kiểm kê di tích, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

3. Lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xếp hạng, đề nghị xếp hạng di tích theo thẩm quyền;

4. Hướng dẫn nghiệp vụ tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cho các ngành, địa phương;

5. Quản lý và hướng dẫn các hoạt động lễ hội truyền thng, tín ngưỡng gắn với di tích;

6. Thẩm định các quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh do các huyện, thị xã, thành phố quản lý theo quy định pháp luật;

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di tích; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di tích;

8. Thẩm định các dự án cải tạo xây dựng công trình nằm ngoài di tích có ảnh hưởng xấu đến di tích cấp tỉnh;

9. Hàng năm, tổng hợp kinh phí về công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

10. Phối hợp với Sở Tài chính, các ngành và đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các mức phí, lệ phí về việc thu nộp, sử dụng phí, lệ phí trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy và khai thác các di tích trên địa bàn tỉnh;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý di tích do y ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan

1. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đối với tổ chức và cá nhân đang hoạt động tôn giáo tại các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh;

b) Cử đại diện Ban Tôn giáo tham gia Ban Quản lý các di tích thuộc loại hình tôn giáo đã được xếp hạng theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành và địa phương có liên quan tham mưu việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất có di tích trên địa bàn tnh đảm bo yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di tích; phối hợp với Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định đối với việc xác định mốc giới và cắm mốc khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, hướng dẫn việc lập và xác nhận vào bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích;

b) Phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện việc ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để bảo vệ môi trường bn vững tại những nơi có di tích.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn hàng năm cho việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của các di tích theo quy định.

4. Sở Tài chính

a) Đảm bảo kinh phí thường xuyên cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích;

b) Kiểm tra việc cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các quy định về phí, lệ phí, về việc thu nộp, sử dụng phí, lệ phí trong việc quản lý và khai thác các di tích trên địa bàn tỉnh và kinh phí hoạt động của Ban Quản lý di tích thực hiện theo phân cấp ngân sách và nguồn thu hp pháp khác.

5. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan thẩm định các đồ án quy hoạch, thẩm định thiết kế các công trình xây dựng trong khu di tích theo thẩm quyền;

b) Cấp giấy phép xây dựng các công trình di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các cấp giữ gìn an ninh trật tự trong các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm di tích trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giáo dục cho học sinh về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đưa việc học tập, tham quan, nghiên cứu di tích vào chương trình giáo dục ngoại khóa hàng năm của các cấp học, trường học;

b) Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học sinh đi tham quan, học tập thực tế tại các di tích; khuyến khích các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đăng ký nhận chăm sóc di tích tại địa phương và xây dựng kế hoạch chăm sóc định kỳ đối với các di tích (chú trọng đến các di tích đã được xếp hạng), nhằm nâng cao ý thức bảo vệ di tích cho học sinh và giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp cho di tích.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ cho công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thuộc khu di tích; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, hệ thống thủy lợi phù hợp với yêu cầu duy trì, bảo vệ các di tích theo quy định của pháp luật.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc

a) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động truyền thông, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích;

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc tăng cường tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân và toàn xã hội trong công tác bảo quản, tu b, phục hồi và phát huy giá trị của các di tích.

Điều 9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

1. Vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

2. Vận động các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện tốt các quy định pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo tại nơi có di tích.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có di tích

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tăng cường công tác bảo tn và phát huy giá tr di tích. Xây dựng kế hoạch, tổ chc triển khai thực hiện việc khai thác và sử dụng di tích gắn với phát triển văn hóa và du lịch trên địa bàn;

b) Xây dựng kế hoạch và lập dự án xây dựng, sửa chữa, trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích được phân cấp cho địa phương quản lý;

c) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phân công cán bquản lý di tích trên địa bàn, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc quản lý nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di tích cấp tỉnh; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa; thường xuyên kiểm tra và báo cáo lên cấp trên về tình hình hoạt động và hiện trạng các di tích; thực hiện nhiệm vụ quản lý di tích do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc lập hồ sơ xếp hạng di tích;

đ) Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy, khai thác và sử dụng các di tích trên địa bàn; tổ chức ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến di tích theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn; báo cáo và kiến nghị những vấn đề liên quan đến tình trạng di tích; kịp thời đxuất khen thưởng, xử phạt các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại đến các di tích trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tuyên truyền, bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại địa phương; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc bảo tn và quản lý di tích;

c) Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý diện tích đất của di tích đã được xếp hạng trên địa bàn.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ CHỦ SỞ HỮU DI TÍCH HOẶC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ DI TÍCH

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di tích

1. Phối hợp với các ngành chức năng cắm mốc khoanh vùng các di tích theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp di tích có nguy cơ bị làm sai lệch giá trị, bị hủy hoại, bị mt.

3. Gửi sưu tập di sản, di vật, cổ vật vào bảo tàng nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp không đủ điều kiện và khả năng bảo vệ và phát huy giá trị.

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứu về di tích.

5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp quản lý di tích

1. Bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di tích, xây dựng và gắn biển hướng dẫn, nội quy bảo vệ di tích ở vị trí thích hợp.

2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại di tích. Thông báo kịp thời cho chủ sở hữu hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất khi di tích có nguy cơ bị hủy hoại, bị mất.

3. Thực hiện nếp sống văn hóa tại nơi tổ chức lễ hội, di tích; giữ gìn vệ sinh môi trường; đảm bảo an toàn và phòng, chống cháy nổ tại di tích.

4. Không được lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi cá nhân, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện những hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứu về di tích.

6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp, quản lý tốt các di tích thuộc quyn quản lý theo quy định tại Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.