Quyết định 2099/QĐ-UBND về giao kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác năm 2016
Số hiệu: 2099/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2099/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG THAY THẾ DIỆN TÍCH RỪNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Th tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác;

Thực hiện Văn bản số 4534/BNN-TCLN ngày 03/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1327/SNN-LN ngày 22/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác năm 2016 cho 04 đơn vị với tổng diện tích 169ha thuộc đối tượng đất trống quy hoạch phòng hộ, cụ thể như sau:

TT

Đơn vị thực hiện

Diện tích (ha)

1

Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố

40

2

Ban Quản Khu bảo tồn thiên nhiên KGỗ

46

3

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh

70

4

Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh

13

Tổng cộng

169

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các quy định hiện hành, hướng dẫn các đơn vị xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế trồng rừng đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, kỹ thuật thâm canh năng suất cao và bền vững theo từng loại rừng; theo dõi, chỉ đạo, tổng hợp kết quả việc thực hiện trồng rừng thay thế nêu trên, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giao các đơn vị được giao trồng rừng tại Điều 1 chủ động chuẩn bị giống, xây dựng hồ sơ thiết kế, trình phê duyệt và triển khai trồng rừng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tnh; Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- VP BCĐ KHBVPT rừng t
nh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, NL.
Gửi: VB giấy và ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CH TỊCH
Đặng Ngọc Sơn