Quyết định 2076/QĐ-BKHCN điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu: 2076/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2076/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1763/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa” thực hiện trong kế hoạch năm 2016 của Trưng Quản lý khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa” thực hiện trong kế hoạch năm 2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3980/BKHĐT-PTDN ngày 26/5/2016 về việc thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2016;

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2762/BKHCN-KHTH ngày 28/6/2016 về việc lập kế hoạch lịch trình chi tiết triển khai hoạt động trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho DNNVV năm 2016;

Trên cơ sở đề xuất của Vụ Kế hoạch-Tổng hợp tại Công văn số 246/KHTH-P2 ngày 06/7/2016 và Công văn số 249/KHTH-P2 ngày 11/7/2016 về việc điều chỉnh kinh phí đào tạo và điều chỉnh nguồn vốn IDA;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tăng dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo (Loại 490-505) để thực hiện nhiệm vụ “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa” cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tổng hợp, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Của: Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

(Kèm theo Quyết định số: 2076/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Mã tính chất nguồn kinh phí

Tổng số

Chi tiết theo đơn vị sử dụng ngân sách

Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL

A

B

C

D=1

1

 

D TOÁN CHI NSNN

 

1.300

1.300

A

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

 

 

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

 

1.300

1.300

1

Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

1.300

1.300

1.1

Đào tạo sau đại học (Loại 490-503)

 

 

 

a

Kinh phí thường xuyên

13

 

 

b

Kinh phí không thường xuyên

12

 

 

1.2

Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ (Loại 490-504)

 

 

 

a

Kinh phí thường xuyên

13

 

 

b

Kinh phí không thường xuyên

12

 

 

1.3

Đào tạo khác trong nước (Loại 490-505)

 

1.300

1.300

a

Kinh phí thường xuyên

13

 

 

b

Kinh phí không thường xuyên

12

1.300

1.300

 

Nhiệm vụ Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

1.300

1.300

 

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

 

1059288

1059283

 

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch:

 

Đơn vị dự toán cấp II

KBNN Cầu Giấy, Hà Ni

 

Mã Kho bạc nhà nước

 

 

0023

 

ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Của: Trường quản lý KH&CN

(Kèm theo Quyết định số: 2076/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Mã tính chất nguồn kinh phí

Tổng số

Số tiền điều chỉnh

1

2

3

4

5

 

D TOÁN CHI NSNN

 

1.700

1.700

A

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

 

 

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

 

1.700

1.700

1

Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

1.700

1.700

1.1

Đào tạo sau đại học (Loại 490-503)

 

 

 

a

Kinh phí thường xuyên

13

 

 

b

Kinh phí không thường xuyên

12

 

 

1.2

Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ (Loại 490-504)

 

 

 

a

Kinh phí thường xuyên

13

 

 

b

Kinh phí không thường xuyên

12

 

 

1.3

Đào tạo khác trong nước (Loại 490-505)

 

1.700

1.700

a

Kinh phí thường xuyên

13

 

 

b

Kinh phí không thường xuyên

12

1.700

1.700

 

Nhiệm vụ Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừacủa Trường quản lý KH&CN và Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn

 

1.700

1.700

 

MÃ SĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

1054891

 

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch:

KBNN Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Mã Kho bạc nhà nước

0013