Quyết định 2074/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang
Số hiệu: 2074/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 02/08/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2074/QĐ-UBND

An Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Đầu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 864/TTr-STC ngày 11 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là tài sản) mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang (trừ thuốc) bao gồm:

a) Các tài sản phục vụ cho công tác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ban quản lý dự án gồm: máy photocopy, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy tính bảng, máy in, máy fax.

b) Các tài sản phục vụ cho nghiên cứu chuyên ngành công nghệ thông tin và đào tạo tin học của các đơn vị sự nghiệp công lập gồm: hệ thống công nghệ thông tin (các máy tính bảng, máy tính xách tay, máy vi tính để bàn, máy chiếu, các thiết bị trình chiếu, thiết bị âm thanh và các thiết bị kết nối).

c) Tài sản lĩnh vực giáo dục là thiết bị và dụng cụ giảng dạy, học tập ban hành theo danh mục tối thiểu trang cấp cho các cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:

- Thiết bị tin học cho phòng học ngoại ngữ, phòng học tin học (máy vi tính, máy chiếu, các thiết bị trình chiếu, thiết bị âm thanh), Phần mềm phục vụ dạy học cho các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông;

- Thiết bị mầm non, mẫu giáo gồm: đồ dùng, đồ chơi trong nhà và đồ chơi ngoài trời, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non;

- Thiết bị phòng học bộ môn: Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ;

- Thiết bị dạy học cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông;

- Bàn, ghế học sinh, giáo viên và bảng theo tiêu chuẩn các cấp học.

- Sách giáo khoa và sách phục vụ giảng dạy, sách trang bị thư viện các trường mầm non, mẫu giáo và phổ thông

d) Tài sản lĩnh vực y tế gồm:

- Trang thiết bị y tế;

- Vắc xin, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng, chữa bệnh cho người;

- Hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chữa bệnh cho người;

- Trang thiết bị và mô hình giảng dạy ngành Y tế;

- Trang thiết bị phục vụ Đông y (cân, thuyền cán, bàn cán thuốc, máy châm cứu, kim châm cứu …);

2. Việc điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Danh mục mua sắm tập trung của tỉnh quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định này được áp dụng để:

1. Đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh tổ chức mua sắm tập trung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

2. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh được áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung.

Điều 3. Giao Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho đơn vị mua sắm tập trung, quy định thời hạn đăng ký mua sắm tập trung và thời hạn tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để b/c);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, các phòng, ban, trung tâm;
- Lưu: HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng