Quyết định 2026/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000
Số hiệu: 2026/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2026/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN PHÚC THỌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TỶ LỆ 1/10.000.

Địa điểm: Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị, ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ ban hành về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-CP ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 và danh mục quy hoạch lập năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố tại Tờ trình số 1050/TTr-QHKT ngày 27 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Địa điểm: Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.

2. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu quy hoạch:

2.1. Vị trí: Vị trí khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm ở phía Tây Bắc Thành phố Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 - 35 km.

2.2. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi lập quy hoạch được xác định theo địa giới hành chính của Huyện Phúc Thọ hiện nay (bao gồm gồm 1 thị trấn là Phúc Thọ và 22 xã), giới hạn như sau:

- Phía Tây giáp thị xã Sơn Tây.

- Phía Nam giáp huyện Thạch Thất và huyện Quốc Oai.

- Phía Đông giáp huyện Đan Phượng và huyện Hoài Đức.

- Phía Bắc giáp sông Hồng và huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.3. Quy mô nghiên cứu quy hoạch:

- Quy mô diện tích tự nhiên 117,19 km2.

- Quy mô dân số hiện trạng toàn huyện năm 2010 hiện trạng là 168,300 người.

(Ranh giới, quy mô diện tích, dân số sẽ được xác định cụ thể trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch).

3. Mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai và lao động.

- Định hướng phát triển không gian đô thị và nông thôn, gồm: động lực phát triển đô thị, mô hình và hướng phát triển các hệ thống trung tâm, các khu vực dân cư nông thôn, tổ chức không gian kiến trúc cho các vùng cảnh quan, Xác định phạm vi và quy mô các khu chức năng trên địa bàn huyện.

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình kỹ thuật đầu mối.

- Xác định các chỉ tiêu đất đai, quy mô dân số các khu vực phát triển đô thị, nông thôn và hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

- Khai thác, sử dụng đất có hiệu quả; phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của Huyện, giải quyết việc làm cho người lao động.

- Làm cơ sở để triển khai quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Huyện, đồng thời lập các dự án đầu tư để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Huyện.

- Là cơ sở pháp lý để chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Tính chất:

- Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, huyện Phúc Thọ sẽ là một huyện ngoại thành phát triển kinh tế tổng hợp, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, có môi trường đầu tư thuận lợi, chất lượng sống đô thị và nông thôn cao, phát triển ổn định bền vững.

- Là huyện ngoại thành phía Tây Bắc thành phố Hà Nội với tính chất cơ bản nông nghiệp sinh thái gắn liền với phát triển công nghiệp & dịch vụ.

5. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu:

Căn cứ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Quy hoạch xây dựng nông thôn, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, dự báo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản như sau:

a. Quy mô đất đai:

- Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 117,19km2 (117.190ha) trong đó:

+ Diện tích đất phát triển đô thị (diện tích đất tự nhiên) đến năm 2030 khoảng 600 ha (gồm Thị trấn Phúc Thọ hiện có và phần diện tích Thị trấn Sinh thái Phúc Thọ thuộc ranh giới hành chính huyện Phúc Thọ).

+ Diện tích đất tự nhiên nông thôn khoảng 116.590ha.

b. Quy mô dân số:

- Dân số hiện trạng toàn huyện năm 2010 hiện trạng là 168.300 người, trong đó:

+ Dân số khu vực đô thị (thị trấn Phúc Thọ) khoảng 7.500 người.

+ Dân số khu vực nông thôn khoảng 160.800 người.

- Dự báo đến năm 2030 dân số toàn huyện khoảng 218.000 người, trong đó:

+ Dân số khu vực đô thị khoảng 18.000 người.

+ Dân số khu vực nông thôn khoảng 200.000 người.

c. Các chỉ tiêu sử dụng đất và hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật: (Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản sẽ được cụ thể trong quá trình lập đồ án đảm bảo Tuân thủ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Quy hoạch xây dựng nông thôn).

6. Thành phần và nội dung hồ sơ:

Hồ sơ sản phẩm đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ tỷ lệ 1/10.000 được lập theo quy định về nội dung thành phần hồ sơ quy hoạch chung xây dựng đô thị của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng, đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định và xác nhận tại Tờ trình số 1050/TTr-QHKT ngày 27 tháng 4 năm 2012.

7. Tiến độ thực hiện: Tối đa 12 tháng kể từ khi Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch: UBND Thành phố Hà Nội.

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND Huyện Phúc Thọ.

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBNDTP;
- VPUB: CVP, PVP (Ng. V.Thịnh), TH, QHXD&GT, TNMT;
- Lưu: VT, QH(Năng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo