Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2016 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương
Số hiệu: 2001/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2001/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính ph quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của S Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành ph thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 27 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ (sau đây gọi tt là Chi cục), như sau:

I. Vị trí và chức năng

1. Chi cục Văn thư - Lưu trữ là cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ, có chc năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước vvăn thư, lưu trữ của tỉnh; trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục Văn thư - Lưu trữ có tư cách pháp nhân, có con du và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Ni vụ đồng thời chịu sự hướng dn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu để Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật;

b) Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác văn thư lưu trữ, quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh.

2. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ

a) Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu hết giá trị của Lưu trữ lịch sử của tỉnh; quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định cấp, cấp lại, thu hồi: Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

c) Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị cần hủy tại Lưu trữ cơ quan đối với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; quyết định việc hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ

a) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ;

c) Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ;

d) Thực hiện nhiệm vụ Lưu trữ lịch sử của tỉnh gồm: Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu; chỉ đạo việc thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ phục chế, bảo hiểm, bảo quản, giải mt tài liệu lưu trữ lch sử và tổ chức khai thác, sử dụng tài liu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ gồm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

2. Các phòng và đơn vị trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ

a) Các phòng thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ.

b) Đơn vị trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ:

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Văn thư và LTNN
(Bộ Nội vụ);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng T
nh ủy;
- Trung tâm Công báo và Tin học;
- Lưu: VT, N.chính V(45B)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái