Quyết định 20/2012/QĐ-UBND điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện chế độ chi tiêu của Đảng theo Quy định số 3115-QĐ-VPTW năm 2010 do tỉnh Long An ban hành
Số hiệu: 20/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 02/06/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHI TIÊU CỦA ĐẢNG THEO QUY ĐỊNH SỐ 3115-QĐ-VPTW NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ công văn số 13213/BTC-NSNN ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ chi tiêu của Đảng theo Quy định số 3115-QĐ-VPTW năm 2010;

Xét tờ trình số 1030/TTr-STC ngày 16/5/2012 của Sở Tài chính về việc đề nghị điều chỉnh nguồn kinh kinh phí thực hiện chế độ chi tiêu của Đảng theo Quy định số 3115-QĐ-VPTW năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện chế độ chi tiêu của Đảng theo Quy định số 3115-QĐ-VPTW năm 2010( từ nguồn ngân sách tỉnh chi tại Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh sang chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2011 cho ngân sách tỉnh Long An tại công văn số 13213/BTC-NSNN ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính), số tiền 3.710.000.000 đồng (ba tỷ, bảy trăm mười triệu đồng).

Điều 2. Sở Tài chính làm thủ tục chuyển nguồn kinh phí như quy định tại điều 1 quyết định này để chuyển trả về ngân sách tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT.UBND tỉnh (KT);
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, STC.H.
ĐCNKP-Đang 2010

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên