Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường, khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Khu liên hợp thể thao huyện Kinh Môn (giai đoạn 02) tại địa bàn xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Số hiệu: 1983/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1983/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP LÀM CƠ SỞ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG, KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU LIÊN HỢP THỂ THAO HUYỆN KINH MÔN (GIAI ĐOẠN 02) TẠI ĐỊA BÀN XÃ HIỆP AN, HUYỆN KINH MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 582/TTr-STNMT ngày 14/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường, khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng (GPMB), thực hiện Dự án xây dựng Khu liên hợp thể thao huyện Kinh Môn (giai đoạn 02) tại địa bàn xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, cụ thể như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, vị trí trong đê là K = 1,0 lần.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức việc thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn, Chủ tịch UBND xã Hiệp An - huyện Kinh Môn căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phó Chánh VPUBND t
nh: Ô. Khuyến;
- Lưu: VP, Thụy
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái