Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương
Số hiệu: 1966/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1966/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của S Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 359/TTr-SNV ngày 27 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tôn giáo, như sau:

I. V trí và chức năng

1. Ban Tôn giáo là cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu để Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

b) Ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch dài hạn về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn;

c) Thẩm định báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc thường xuyên về lĩnh vực tôn giáo theo thẩm quyền được pháp luật quy định;

2. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án, dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đ tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo quy định;

c) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực công tác tôn giáo đối với đội ngũ công chức thuộc quyền quản lý của Sở Nội vụ.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Là đầu mối liên hệ của Sở Nội vụ với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức tuyên truyền, phbiến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đối với cán bộ công chức, viên chức và tín đ, chc sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sĩ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

c) Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo; tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đng và Nhà nước về tôn giáo; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của Ban;

d) Tham gia quản lý các khu di tích, danh lam, thắng cảnh của tỉnh có liên quan đến tôn giáo;

đ) Hướng dẫn Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đi với Giám đc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ theo quy định. Trưởng Ban được báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời báo cáo với Giám đốc Sở Nội vụ.

g) Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Nội vụ;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Bao gồm: Trưởng Ban và không quá 02 Phó trưởng Ban.

2. Các Phòng chức năng thuộc Ban:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ Phật giáo;

c) Phòng Nghiệp vụ Công giáo - Tin lành.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng Ban Tôn giáo có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Trung tâm Công báo và Tin học;
- Lưu: VT, N.chính V(45B)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái