Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội
Số hiệu: 1943/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1943/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN ĐỂ CHỦ TỊCH UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CHO PHÉP THÀNH LẬP, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ, ĐỔI TÊN VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI ĐỐI VỚI HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 636/TTr-SNV ngày 26/4/2012 về việc ủy quyền để Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền để Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các Hội hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực TU;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó CT UBND TP (đ/c NTB.Ngọc);
- Các Ban của TU: TC, TG, DV;
- Công an Thành phố;
- TT Công báo; Cổng giao tiếp điện tử;
- PVP UBND TP (đ/c Đỗ Đình Hồng);
- Các phòng: TH, NC, VX;
- Lưu VT, SNV (15 bản).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc