Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Số hiệu: 1921/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1921 /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TRƯỞNG BAN BAN DÂN TỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc, Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Trưởng ban Ban Dân tộc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính chỉ đạo cập nhật Bộ biểu mẫu văn bản hành chính (kèm theo Quyết định này) vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh, hướng dẫn cập nhật, quản lý, vận hành và ứng dụng Bộ biểu mẫu hành chính đảm bảo chất lượng, khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý tại đơn vị.

2. Trưởng ban Ban Dân tộc chỉ đạo triển khai, vận dụng khoa học và có hiệu quả Bộ biểu mẫu văn bản hành chính nêu trên.

Ủy quyền Trưởng ban Ban Dân tộc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và công bố, cập nhật vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh trong trường hợp bổ sung, điều chỉnh biểu mẫu văn bản hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

3. Việc khai thác Bộ biểu mẫu văn bản hành chính điện tử thực hiện theo Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng biểu mẫu văn bản hành chính, Trưởng ban Ban Dân tộc, Trưởng các phòng, ban thuộc Ban và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CV: NV, CTTĐT.

KT.CHỦ TỊCH
PCT Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TRƯỞNG BAN BAN DÂN TỘC
(Kèm theo Quyết định số 1921 /QĐ-UBND, ngày 24 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh)

STT

Loại văn bản

Nội dung trích yếu

Thẩm quyền ban hành

Mã số

I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1.                

Báo cáo

Tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng/năm…

Trưởng ban

00.20.H57.BM001

2.                

Báo cáo

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Trưởng ban

00.20.H57.BM002

3.                

Báo cáo

Cải cách hành chính

Trưởng ban

00.20.H57.BM003

4.                

Báo cáo

Công tác thi đua khen thưởng

Trưởng ban

00.20.H57.BM004

5.                

Báo cáo

Hoạt động khoa học công nghệ

Trưởng ban

00.20.H57.BM005

6.                

Báo cáo

Thực hiện Quy chế dân chủ

Trưởng ban

00.20.H57.BM006

7.                

Báo cáo

Sơ kết/Tổng kết chương trình

Trưởng ban

00.20.H57.BM007

8.                

Báo cáo

Công tác dân tộc tháng/quý năm…

Trưởng ban

00.20.H57.BM008

9.                

Báo cáo

Kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trưởng ban

00.20.H57.BM009

10.            

Báo cáo

Kiểm soát thủ tục hành chính

Trưởng ban

00.20.H57.BM010

11.            

Báo cáo

Phổ biến giáo dục pháp luật

Trưởng ban

00.20.H57.BM011

12.            

Biên bản

Họp giao ban tuần/tháng

Trưởng ban

00.20.H57.BM012

13.            

Biên bản

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Trưởng ban

00.20.H57.BM013

14.            

Biên bản

Họp xét nâng bậc lương định kỳ và trước thời hạn

Trưởng ban

00.20.H57.BM014

15.            

Công văn

Về việc Đề nghị báo cáo …

Trưởng ban

00.20.H57.BM015

16.            

Công văn

Về việc Đề nghị phân bổ vốn theo …

Trưởng ban

00.20.H57.BM016

17.            

Công văn

Về việc Cử thành viên tham gia BCĐ, Tổ Tư vấn

Trưởng ban

00.20.H57.BM017

18.            

Công văn

Về việc Đề nghị thẩm định VBQPPL…

Trưởng ban

00.20.H57.BM018

19.            

Công văn

Về việc Đăng ký thời gian, địa điểm, tổ chức...

Trưởng ban

00.20.H57.BM019

20.            

Công văn

Về việc Đề nghị tham gia góp ý dự thảo

Trưởng ban

00.20.H57.BM020

21.            

Công văn

Về việc Góp ý dự thảo

Trưởng ban

00.20.H57.BM021

22.            

Công văn

Về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình

Trưởng ban

00.20.H57.BM022

23.            

Công văn

Về việc rà soát đối tượng để đăng ký bổ sung nguồn vốn chính sách theo ……

Trưởng ban

00.20.H57.BM023

24.            

Công văn

Về việc Triệu tập đại biểu tham dự …

Trưởng ban

00.20.H57.BM024

25.            

Chương trình

Công tác tháng/quý năm…

Trưởng ban

00.20.H57.BM025

26.            

Giấy mời

Tham dự Hội nghị, làm việc (báo chí)

Trưởng ban

00.20.H57.BM026

27.            

Giấy mời

Tham dự Hội nghị, làm việc (01 người)

Trưởng ban

00.20.H57.BM027

28.            

Giấy mời

Tham dự Hội nghị, làm việc (nhiều người)

Trưởng ban

00.20.H57.BM028

29.            

Kế hoạch

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm …

Trưởng ban

00.20.H57.BM029

30.            

Kế hoạch

Điều tra, khảo sát …

Trưởng ban

00.20.H57.BM030

31.            

Kế hoạch

Ứng dụng CNTT

Trưởng ban

00.20.H57.BM031

32.            

Kế hoạch

Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng …

Trưởng ban

00.20.H57.BM032

33.            

Kế hoạch

Thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm..

Trưởng ban

00.20.H57.BM033

34.            

Kế hoạch

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…

Trưởng ban

00.20.H57.BM034

35.            

Quyết định

Về việc Bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức

Trưởng ban

00.20.H57.BM035

36.            

Quyết định

Về việc Phê duyệt chỉ định thầu

Trưởng ban

00.20.H57.BM036

37.            

Quyết định

Về việc Công nhận danh hiệu thi đua năm …

Trưởng ban

00.20.H57.BM037

38.            

Quyết định

Về việc Cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng, đào tạo

Trưởng ban

00.20.H57.BM038

39.            

Quyết định

Về việc Điều động và bổ nhiệm

Trưởng ban

00.20.H57.BM039

40.            

Quyết định

Về việc Kéo dài thời gian giữ chức vụ

Trưởng ban

00.20.H57.BM040

41.            

Quyết định

Về việc Tặng Giấy khen của Trưởng Ban dân tộc

Trưởng ban

00.20.H57.BM041

42.            

Quyết định

Về việc Khen thưởng thành tích đột xuất

Trưởng ban

00.20.H57.BM042

43.            

Quyết định

Về việc Thành lập hội đồng…

Trưởng ban

00.20.H57.BM043

44.            

Quyết định

Về việc Kỷ luật cán bộ, công chức

Trưởng ban

00.20.H57.BM044

45.            

Quyết định

Về việc Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Trưởng ban

00.20.H57.BM045

46.            

Quyết định

Về việc Bổ nhiệm cán bộ quản lý….

Trưởng ban

00.20.H57.BM046

47.            

Quyết định

Về việc Phân công hướng dẫn tập sự

Trưởng ban

00.20.H57.BM047

48.            

Quyết định

Về việc Cho phép cán bộ, công chức đi nước ngoài…

Trưởng ban

00.20.H57.BM048

49.            

Thông báo

Phân công và bổ sung nhiệm vụ

Trưởng ban

00.20.H57.BM049

50.            

Tờ trình

Đề nghị ban hành kế hoạch

Trưởng ban

00.20.H57.BM050

51.            

Tờ trình

Đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Trưởng ban

00.20.H57.BM051

52.            

Tờ trình

Đề nghị xét tặng bằng khen

Trưởng ban

00.20.H57.BM052

II. VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN HCNN TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

53.            

Tờ trình

Đề nghị phê duyệt danh sách người có uy tín…

Trưởng ban

00.20.H57.BM053

54.            

Phiếu đề xuất

Phiếu đề xuất thụ lý đơn...

Trưởng ban

00.20.H57.BM054

55.            

Phiếu trả đơn

Phiếu trả đơn khiếu nại

Trưởng ban

00.20.H57.BM055

56.            

Phiếu hướng dẫn

Phiếu hướng dẫn ...

Trưởng ban

00.20.H57.BM056

57.            

Phiếu trả đơn

Phiếu trả đơn khiếu nại và hướng dẫn ….

Trưởng ban

00.20.H57.BM057

58.            

Phiếu chuyển đơn

Phiếu chuyển đơn tố cáo….

Trưởng ban

00.20.H57.BM058

59.            

Phiếu chuyển đơn

Phiếu chuyển đơn .....

Trưởng ban

00.20.H57.BM059

60.            

Thông báo

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại

Trưởng ban

00.20.H57.BM060

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN