Quyết định 1920/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 1920/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: ***
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1920/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính chỉ đạo cập nhật Bộ biểu mẫu văn bản hành chính (kèm theo Quyết định này) vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh; hướng dẫn cập nhật, quản lý, vận hành và ứng dụng Bộ biểu mẫu hành chính đảm bảo chất lượng, khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý tại đơn vị.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo triển khai, vận dụng khoa học và có hiệu quả Bộ biểu mẫu văn bản hành chính nêu trên.

Ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và công bố, cập nhật vào Hệ thống thông tin Biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh trong trường hợp bổ sung, điều chỉnh biểu mẫu văn bản hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

3. Việc khai thác Bộ biểu mẫu văn bản hành chính điện tử thực hiện theo Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng biểu mẫu văn bản hành chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CV: NV, CTTĐT.

CHỦ TỊCH

 

PHỤ LỤC

BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo quyết định số 1920 /QĐ-UBND, ngày 24 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh)

STT

Loại văn bản

Nội dung trích yếu

Thẩm quyền ban hành

Mã số

I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1.            

Công văn

Về việc cử cán bộ tham gia hội đồng, tổ chức tư vấn…

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM001

2.            

Công văn

Về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM002

3.            

Công văn

Về việc đăng ký thời gian làm việc

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM003

4.            

Công văn

Về việc đôn đốc báo cáo

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM004

5.            

Công văn

Về việc góp ý dự thảo văn bản

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM005

6.            

Công văn

Về việc đề nghị thẩm định văn bản QPPL

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM006

7.            

Công văn

Công văn đồng ý chủ trương về…

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM007

8.            

Công văn

Về việc đăng ký tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TNMT năm ...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM008

9.            

Tờ trình

Đề nghị phê duyệt...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM009

10.         

Tờ trình

Đề nghị khen thưởng...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM010

11.         

Tờ trình

Về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM011

12.         

Tờ trình

Về việc đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM012

13.         

Tờ trình

Về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM013

14.         

Tờ trình

Về việc đề nghị điều động và bổ nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM014

15.         

Tờ trình

Về việc đề nghị miễn nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM015

16.         

Tờ trình

Về việc đề nghị cử cán bộ phụ trách

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM016

17.         

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức lập thành tích xuất sắc

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM017

18.         

Tờ trình

Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM018

19.         

Tờ trình

Về việc đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM019

20.         

Tờ trình

Về việc đề nghị công nhận danh hiệu thi đua năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM020

21.         

Tờ trình

Về việc đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM021

22.         

Tờ trình

Về việc đề nghị ban hành văn bản QPPL

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM022

23.         

Tờ trình

Về việc xét duyệt Kế hoạch sử dụng đất...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM023

24.         

Tờ trình

Về việc đề nghị cấp kinh phí

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM024

25.         

Tờ trình

Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM025

26.         

Kế hoạch

Cải cách hành chính năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM026

27.         

Kế hoạch

Triển khai Chương trình hành động Phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM027

28.         

Kế hoạch

Kiểm soát thủ tục hành chính năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM028

29.         

Kế hoạch

Phổ biến, giáo dục pháp luật năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM029

30.         

Kế hoạch

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM030

31.         

Kế hoạch

Kế hoạch về phòng, chống tham nhũng

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM031

32.         

Kế hoạch

Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở TNMT năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM032

33.         

Kế hoạch

Thực hiện mục tiêu chất lượng năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM033

34.         

Kế hoạch

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Sở năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM034

35.         

Chương trình

Công tác trọng tâm của Sở TNMT năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM035

36.         

Giấy xác nhận

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM036

37.         

Thông báo

Trực bảo vệ cơ quan

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM037

38.         

Thông báo

Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM038

39.         

Thông báo

Thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM039

40.         

Thông báo

Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Sở

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM040

41.         

Quyết định

Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM041

42.         

Quyết định

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM042

43.         

Quyết định

Về việc xác minh nội dung khiếu nại

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM043

44.         

Quyết định

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM044

45.         

Quyết định

Về việc phê duyệt Phương án thi công...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM045

46.         

Quyết định

Về việc phê duyệt chỉ định thầu...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM046

47.         

Quyết định

Về việc tiếp nhận và bố trí công tác cho công chức

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM047

48.         

Quyết định

Về việc công nhận xét tuyển, tuyển dụng viên chức

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM048

49.         

Quyết định

Về việc chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM049

50.         

Quyết định

Về việc phân công công chức hướng dẫn tập sự

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM050

51.         

Quyết định

Về việc điều động công chức

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM051

52.         

Quyết định

Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM052

53.         

Quyết định

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM053

54.         

Quyết định

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM054

55.         

Quyết định

Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM055

56.         

Quyết định

Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM056

57.         

Quyết định

Về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM057

58.         

Quyết định

Về việc điều động viên chức

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM058

59.         

Quyết định

Về việc nâng bậc lương thường xuyên viên chức/hợp đồng 68

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM059

60.         

Quyết định

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với viên chức/hợp đồng 68

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM060

61.         

Quyết định

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với viên chức/hợp đồng 68

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM061

62.         

Quyết định

Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM062

63.         

Quyết định

Về việc khen thưởng thành tích công tác năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM063

64.         

Quyết định

Về việc khen thưởng thành tích đột xuất

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM064

65.         

Quyết định

Về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM065

66.         

Quyết định

Về việc công nhận danh hiệu thi đua hàng năm...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM066

67.         

Quyết định

Về việc cho phép công chức, viên chức đi nước ngoài việc riêng

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM067

68.         

Quyết định

Về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM068

69.         

Quyết định

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM069

70.         

Giấy mời

Về việc tham dự Hội nghị, làm việc…(báo chí)

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM070

71.         

Giấy mời

Về việc tham dự Hội nghị, làm việc (chung nhiều người)

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM071

72.         

Giấy mời

Về việc tham dự Hội nghị, làm việc (riêng một người)

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM072

73.         

Báo cáo

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM073

74.         

Báo cáo

Kết quả thực hiện công tác tháng, quý, 06 tháng, và hàng năm Ngành Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM074

75.         

Báo cáo

Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí (06 tháng và năm)

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM075

76.         

Báo cáo

Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm…

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM076

77.         

Báo cáo

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ (06 tháng và năm)

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM077

78.         

Đề án

Vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức của Sở

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM078

II. VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN HCNN TRONG BỘ THỦ TỤC THÀNH CHÍNH (theo lĩnh vực)

1. Lĩnh vực Đất đai

79.         

Tờ trình

Về việc đề nghị thu hồi đất để...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM079

80.         

Tờ trình

Về việc đề nghị giao đất cho...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM080

81.         

Tờ trình

Về việc đề nghị cho thuê đất để...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM081

82.         

Tờ trình

Về việc đề nghị cho gia hạn thuê đất

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM082

83.         

Tờ trình

Về việc điều chỉnh diện tích thuê đất

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM083

84.         

Tờ trình

Về việc đề nghị thu hồi và giao đất

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM084

85.         

Tờ trình

Về việc thu hồi và cho thuê đất để...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM085

86.         

Tờ trình

Về việc đề nghị hủy Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM086

87.         

Quyết định

Về việc huỷ Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM087

2. Lĩnh vực Tài nguyên nước

88.         

Tờ trình

Về việc gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM088

89.         

Tờ trình

Về việc cho phép xả nước thải vào nguồn nước

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM089

90.         

Tờ trình

Về việc khai thác, sử dụng nước mặt

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM090

91.         

Tờ trình

Về việc cấp giấy phép khai thác nước dưới đất

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM091

92.         

Tờ trình

Về việc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM092

93.         

Công văn

Trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM093

3. Lĩnh vực Khoáng sản

94.         

Tờ trình

Về việc đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM094

95.         

Tờ trình

Về việc cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM095

96.         

Tờ trình

Về việc đề nghị phê duyệt trữ lượng..

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM096

4. Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ

97.         

Biên bản

Biên bản thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM097

5. Lĩnh vực Môi trường

98.         

Công văn

Đề nghị cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM098

99.         

Quyết định

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án...

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM099

100.       

Quyết định

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Giám đốc Sở

00.13.H57.BM100

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN